EPKZ

WEWNĘTRZNY HARMONOGRAM EGZAMINÓW POTWIERDZAJĄCYCH KWALIFIKACJE W ZAWODZIE W SESJI: CZERWIEC-LIPIEC 2019

Documents_files_pictogram_symbol_icon_folder CZĘŚĆ TEORETYCZNA

Documents_files_pictogram_symbol_icon_folder CZĘŚĆ PRAKTYCZNA

Documents_files_pictogram_symbol_icon_folder M. 12

Documents_files_pictogram_symbol_icon_folder M. 18

Documents_files_pictogram_symbol_icon_folder M. 28

WEWNĘTRZNY HARMONOGRAM EGZAMINÓW POTWIERDZAJĄCYCH KWALIFIKACJE W ZAWODZIE W SESJI: STYCZEŃ-LUTY 2019

Documents_files_pictogram_symbol_icon_folder  CZĘŚĆ PISEMNA

Documents_files_pictogram_symbol_icon_folder  CZĘŚĆ PRAKTYCZNA

Documents_files_pictogram_symbol_icon_folder  KWALIFIKACJA M.18

Documents_files_pictogram_symbol_icon_folder  KWALIFIKACJA E.19

Materiały i przybory pomocnicze, z których mogą korzystać zdający w części pisemnej/praktycznej na EPKwZ

Na podstawie Komunikatów dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 9 maja 2018 r. w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać zdający w części pisemnej/praktycznej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w sesji czerwiec-lipiec 2018 r.

 

Część Pisemna EPKwZ

Każdy zdający w części pisemnej z wykorzystaniem arkuszy egzaminacyjnych i kart odpowiedzi powinien mieć długopis (pióro) z czarnym tuszem (atramentem), przeznaczony do zaznaczania rozwiązań, oraz może mieć kalkulator prosty*.

 

Część Praktyczna EPKwZ

Każdy zdający powinien mieć długopis (pióro) z czarnym tuszem (atramentem) oraz własne przybory, które są wymienione w tabeli poniżej:

LP Oznaczenie kwalifikacji Nazwa kwalifikacji Zdający przynosi na egzamin
11. A.30

 

Organizacja i monitorowanie

przepływu zasobów i informacji

w procesach produkcji, dystrybucji

i magazynowania

 

kalkulator prosty*, ołówek, gumka,

linijka, temperówka

 

12. A.31

 

Zarządzanie środkami

technicznymi podczas realizacji

procesów transportowych

 

kalkulator prosty*, ołówek, gumka,

linijka, temperówka

 

13. A.32

 

Organizacja i monitorowanie

przepływu zasobów i informacji

w jednostkach organizacyjnych

 

kalkulator prosty*, ołówek, gumka,

linijka, temperówka

 

 

55. E.18 Eksploatacja urządzeń i systemów

Mechatronicznych

kalkulator prosty*

 

56. E.19

 

Projektowanie i programowanie

urządzeń i systemów

mechatronicznych

 

ołówek, gumka, linijka, temperówka

 

73. M.42 Organizacja i prowadzenie procesu

obsługi pojazdów samochodowych

 

kalkulator prosty*, ołówek, gumka,

linijka, temperówka

 

 

* Kalkulator prosty – to kalkulator, który umożliwia wykonywanie tylko dodawania, odejmowania, mnożenia, dzielenia, ewentualnie obliczanie procentów lub pierwiastków kwadratowych z liczb

Godziny rozpoczęcia części pisemnej i praktycznej egzaminu EPKwZ

Prosimy, aby zdający przybyli ok. 45 minut przed wyznaczoną godziną rozpoczęcia egzaminu ze względu na czynności organizacyjne (losowanie miejsc, instruktaż stanowiskowy, nieprzewidziane sytuacje losowe w drodze na egzamin, itp.)

Część Pisemna EPKwZ – 19.06.2018 r.:

oznaczenie kwalifikacji nazwa kwalifikacji godzina rozpoczęcia
A.30 Organizacja i monitorowanie przepływu zasobów i informacji w procesach produkcji, dystrybucji i magazynowania 10:00
A.31 Zarządzanie środkami technicznymi podczas realizacji procesów transportowych 12:00
A.32 Organizacja i monitorowanie przepływu zasobów i informacji w jednostkach organizacyjnych 14:00
E.03 Montaż urządzeń i systemów mechatronicznych 10:00
E.18 Eksploatacja urządzeń i systemów mechatronicznych 12:00
E.19 Projektowanie i programowanie urządzeń i systemów mechatronicznych 14:00
M.18 Diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych 10:00
M.12 Diagnozowanie oraz naprawa elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych 12:00
M.42 Organizacja i prowadzenie procesu obsługi pojazdów samochodowych 14:00
M.28 Wykonywanie prac lakierniczych 10:00

 

Część praktyczna EPKwZ – model d – 26.06.2018 r.:

A.30. 16.00

A.31. 9.00

A.32. 13.00

E.18. 9.00

M.42 13:00

 

Część praktyczna EPKwZ – model dk, w, wk – pozostałe kwalifikacje – zgodnie z przekazanym indywidualnie harmonogramem

Egzaminy zawodowe EPKZ – „stare”

12.06.2017, godz. 12:00 – część pisemna

13.06.2017, godz. 9:00 – część praktyczna

Prosimy o przybycie przynajmniej 30 minut przed egzaminem z dowodem osobistym lub innym dokumentem potwierdzającym tożsamość (ze zdjęciem).