Zmiany w egzaminie maturalnym z języka polskiego od sesji egzaminacyjnej w maju 2013

Przedstawiamy komunikat z dnia 31 sierpnia 2011 ogłoszony przez dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, dotyczący egzaminu maturalnego z języka polskiego od sesji egzaminacyjnej w maju 2013.

W związku ze zmianą Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 roku w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz.U. Nr 83, poz. 562, z późn. zm.), która wchodzi w życie 1 września 2011 roku, informuję, że od maja 2013 roku zmianie ulegnie arkusz z języka polskiego dla poziomu podstawowego.

§ 85a ust. 2. ww. rozporządzenia, który obecnie brzmi: Egzamin na poziomie podstawowym trwa 170 minut i polega na sprawdzeniu umiejętności rozumienia czytanego tekstu nieliterackiego oraz napisaniu tekstu własnego związanego z tekstem literackim zawartym w arkuszu egzaminacyjnym. Teksty literackie egzaminu są wskazane w informatorze, o którym mowa w § 62. otrzymuje brzmienie: Egzamin na poziomie podstawowym trwa 170 minut i polega na sprawdzeniu umiejętności rozumienia czytanego tekstu nieliterackiego oraz napisaniu tekstu własnego związanego z tekstem literackim zawartym w arkuszu egzaminacyjnym.

W związku z wykreśleniem z rozporządzenia odniesienia do informatora o egzaminie maturalnym zadania sprawdzające tworzenie tekstu własnego od 2013 roku mogą odnosić się nie tylko do listy lektur zamieszczonych w aneksie (2010 r.) do Informatora o egzaminie maturalnym z języka polskiego, ale także do pozostałych lektur wskazanych w podstawie programowej języka polskiego w zakresie kształcenia na poziomie podstawowym (Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 26 lutego 2002 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół Dz. U. Nr 51, poz. 458, z późn. zm.), a niewymienionych w aneksie.