Technik logistyk

TECHNIK LOGISTYK – 333107 

Kształcenie w zawodzie  technik logistyk trwa cztery lata. Nauka odbywa się w bardzo dobrze wyposażonych pracowniach logistycznych, ze specjalistycznie oprogramowanymi stanowiskami komputerowymi.  Zajęcia praktyczne odbywają się z wykorzystaniem nowoczesnej bazy w  szkole oraz w  najlepszych firmach logistyczno – spedycyjnych, z którymi szkoła współpracuje od kilku lat ( 4 – tygodniowe praktyki zawodowe). Kształcenia w tym zawodzie jest bardzo atrakcyjne także dla dziewcząt.

Absolwenci poza przygotowaniem  do wykonywania głównych  zadań zawodowych:

  1. planowania i organizowania prac związanych z procesem logistycznym w łańcuchach dostaw;
  2. zarządzania zapasami;
  3. organizowania prac związanych z gospodarką magazynową;
  4. zarządzania gospodarką odpadami;
  5. planowania i organizowania prac związanych z procesem logistycznym w jednostkach gospodarczych i administracyjnych.

Są kreatywni i mobilni zawodowo, przygotowywani także do:

  • życia w warunkach współczesnego świata,
  • prowadzenia własnej działalności gospodarczej,
  • rzetelnego wykonywania pracy zawodowej,
  • aktywnego funkcjonowania na zmieniającym się rynku pracy

 

Podczas nauki w szkole  uczeń w tym zawodzie może przystępować do egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie, które przeprowadzane są w Ośrodku Egzaminacyjnym w naszej szkole (kwalifikacje oznaczone są symbolami: A.30, A.31, A.32)

 

Nr

Nazwa i oznaczenie kwalifikacji

Termin egzaminu

K1

Organizacja i monitorowanie przepływu zasobów i informacji w procesach produkcji, dystrybucji i magazynowania (A.30 )

pod koniec semestru drugiego  w II klasie

K2

 Zarządzanie środkami technicznymi podczas realizacji procesów transportowych (A.31)

pod koniec semestru    drugiego w III klasie

K3

Organizacja i monitorowanie przepływu zasobów i informacji w jednostkach organizacyjnych (A.32) 

pod koniec semestru pierwszego w IV klasie

 

 

Absolwent technikum, który zdał egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie w zakresie trzech kwalifikacji oznaczonych symbolami  A.30, A.31, A.32 i posiada świadectwo ukończenia technikum otrzymuje tytuł technika logistyka.

Absolwent technikum po ukończeniu szkoły otrzymuje świadectwo ukończenia szkoły i może przystąpić do egzaminu maturalnego i kontynuowania nauki w szkole wyższej.

 

  • W programie nauczania dla zawodu technik logistyk przewidziano nauczanie matematyki i geografii na poziomie rozszerzonym oraz przedmiotu historia i społeczeństwo, jako przedmiotu uzupełniającego