EPKZ i EPKwZ („stary” i „nowy” egzamin) – ogłoszenie wyników

Komunikat w sprawie terminu ogłoszenia wyników egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie przeprowadzanego w terminie 26 maja – 7 lipca 2014r.

Na podstawie §139 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 lutego 2012 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz.U. z 12 marca 2012 r., poz.262, z późn. zm.) ustalam termin przekazania wyników egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, świadectw potwierdzających kwalifikację w zawodzie i dyplomów potwierdzających kwalifikacje zawodowe do szkół i placówek na dzień 29 sierpnia 2014 r.

 

dyrektor OKE w Warszawie
/Anna Frenkiel/