KONCEPCJA FUNKCJONOWANIA I ROZWOJU ZESPOŁU SZKÓŁ SAMOCHODOWYCH I LICEALNYCH NR 3

KONCEPCJA FUNKCJONOWANIA I ROZWOJU

ZESPOŁU SZKÓŁ SAMOCHODOWYCH I LICEALNYCH NR 3

im. Ignacego Jana Paderewskiego

przy ulicy Włościańskiej 35 w Warszawie

na lata 2012 – 2017

(cele strategiczne i ważne cele operacyjne ukierunkowane na rozwój uczniów)

 

 

  • podniesienie efektywności kształcenia – wyższa jakość nauczania
   •  lepsze przygotowanie uczniów do egzaminów zewnętrznych,
   •  zwiększenie efektywności kształcenia,
   •  wspomaganie uczniów o specjalnych potrzebach (indywidualizacja),
   •  utrzymanie certyfikatu WARS i SAWA,
   •  zwiększenie  zainteresowania uczniów sportem,
   •  podniesienie rangi nauczania języka obcego zawodowego,
   •  motywowanie uczniów do aktywności zawodowej/promowanie osiągnięć,
   •  zwiększenie dostępności uczniów do rzeczywistych warunków rynku pracy i nowych   źródeł wiedzy, stosowanie nowatorskich metod pracy;

 

  • wzmocnienie wychowawczej funkcji szkoły, zapewnienie uczniom bezpieczeństwa, wykształcenie kulturalnych zachowań i kreatywności
   •  zapobieganie i eliminacja zjawisk patologicznych, działania antydyskryminacyjne,
   •  pielęgnowanie tradycji i historii,
   •  kształtowanie pozytywnych postaw,  respektowanie norm społecznych,
   •  budowanie pożądanych systemów wartości,
   •  uaktywnienie działań samorządu uczniowskiego, promowanie aktywności,
   •  poprawienie motywacji uczniów do uczęszczania do szkoły,
   •  zwiększenie odpowiedzialności rodziców, współpraca z całą rodziną,
   • wysoki poziom opieki pedagogicznej;

 

  • sprawne funkcjonowanie szkoły, w tym efektywne i oszczędne gospodarowanie środkami budżetowymi, pozyskiwanie dodatkowych źródeł finansowania
   •  właściwe wykorzystywanie zasobów szkoły, realizacja projektu remontu szkoły,
   •  utrzymanie/uatrakcyjnianie oferty edukacyjnej szkoły,
   •  umożliwienie zdobywania przez uczniów dodatkowych umiejętności i nabywania   kompetencji personalnych i społecznych,
   •  restrukturyzacja szkoły,
   •  znacząca pozycja szkoły na rynku edukacyjnym,
   •   wykorzystanie wniosków z kontroli zarządczej,
   •  wykorzystanie wniosków z ewaluacji szkoły,
   •  pozyskiwanie środków finansowych i rzeczowych,
   •  inne: obniżanie wydatków, poprawienie komunikacji wewnątrzszkolnej, procedury, komputeryzacja w zarządzaniu;

 

  • poprawa jakości i bezpieczeństwa pracy i nauki
   • właściwe wykorzystywanie zasobów szkoły, realizacja projektu remontu szkoły,
   • remont kolejnych pomieszczeń szkolnych (działania własne),
   • modernizowanie i doposażenie pomieszczeń do kształcenia (wykorzystanie ,  reorganizacja, zagospodarowanie, odnawianie, uzupełnianie),
   • doposażenie pomieszczeń wspomagających dydaktykę,
   • utrzymanie warsztatów szkolnych,
   • wymiana elementów wyposażenia na spełniające wymagania/standardy,
   • kontrolowanie, monitorowanie  stanu technicznego i dokonywanie napraw;

 

  • obecność szkoły w środowisku lokalnym i promocja szkoły
   • aktywność szkoły na forum miasta i dzielnicy Żoliborz,
   • współpraca z warszawskimi uczelniami i firmami,
   • podnoszenie rangi szkolnictwa zawodowego,
   • nowe formy współpracy z uznanymi instytucjami,
   • większa promocja osiągnięć, nowe formy promocji, uwzględnianie losów absolwentów,
   • większa promocja działań i podnoszenie rangi szk. zawodowego – współpraca z instytucjami promującymi sporty motoryzacyjne,
   • kultywowanie  tradycji szkoły (45 lecie/100 lecie – 2015 rok);

 

  • optymalne wykorzystanie kadry szkoły
   •  optymalizacja zatrudnienia,
   •  zwiększanie aktywności i kreatywności nauczycieli,
   •  zwiększenie roli pracowników administracji i obsługi w funkcjonowaniu szkoły i działaniach wychowawczych,
   •  wysokie kompetencje nauczycieli,
   •  zwiększenie liczby egzaminatorów,
   •  ciągłe doskonalenie nauczycieli,
   •  współpraca między nauczycielami, pracownikami, rodzicami i uczniami służąca uczniom;

 

Poza wymienionymi celami strategicznymi i operacyjnymi przedstawionymi przez dyrektora szkoły, zaakceptowanymi przez Radę Pedagogiczną koncepcja zakłada realizację polityki edukacyjnej M.st. Warszawy oraz priorytety organów nadzorujących szkołę. Corocznie określane są priorytety do rocznego planu pracy szkoły.

 

 

Alicja Stańczyk

Dyrektor szkoły