Oferta edukacyjna

2304info470

Technikum Samochodowe Nr 3

 

Technik pojazdów samochodowych

Klasy pod patronatem:

Zarządu Okręgowego Polskiego Związku Motorowego w Warszawie

Wydziału Samochodów i Maszyn Roboczych Politechniki Warszawskiej 

Automobilklubu Polski

 

Dwie kwalifikacje:

Diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych.

Organizacja i prowadzenie procesu obsługi pojazdów samochodowych.

Technik pojazdów samochodowych to kierunek związany z obsługą współczesnych pojazdów samochodowych. Zaletą kierunku są dostosowane treści nauczania do wymogów współczesnej techniki samochodowej. Kształcący się w tym kierunku uczniowie stają się specjalistami z dziedziny, naprawy i eksploatacji pojazdów samochodowych, a także diagnostyki samochodowej.

Absolwent szkoły będzie przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

 • organizowania obsługi i naprawy pojazdów samochodowych,
 • oceny stanu technicznego pojazdów, ustalania przyczyn niesprawności oraz sposobów napraw,
 • wykonywania napraw pojazdów samochodowych,
 • kontrolowania jakości wykonanych napraw,
 • prowadzenia usług motoryzacyjnych,
 • sprzedaży pojazdów samochodowych oraz artykułów motoryzacyjnych,
 • prowadzenia dokumentacji związanej z obsługą i naprawą pojazdów samochodowych,
 • kierowania pojazdami samochodowymi na poziomie umożliwiającym uzyskanie prawa jazdy kategorii B.

Osiągnięte procesie kształcenia kwalifikacje zawodowe, umożliwią absolwentowi prowadzenie działalności gospodarczej oraz podejmowanie pracy między innymi w:

 • stacjach obsługi i kontroli pojazdów samochodowych,
 • zakładach produkcyjnych i naprawczych pojazdów samochodowych,
 • salonach sprzedaży samochodów i instytucjach zajmujących się obrotem częściami samochodowymi,
 • przedsiębiorstwach transportu samochodowego,
 • przedsiębiorstwach doradztwa technicznego dotyczącego motoryzacji,
 • firmach zajmujących się likwidacją pojazdów samochodowych.


Technik mechatronik

Klasa pod patronatem:

Wydziału Mechatroniki Politechniki Warszawskiej

 

 

Kształcenie w zawodzie  technik mechatronik trwa cztery lata. Nauka odbywa się w pracowniach szkolnych, wyposażonych w specjalistyczne makiety dydaktyczne, stoły montażowe z elementami układów pneumatycznych, elektrycznych i elektropneumatycznych ze sterownikami PLC SIMATIC S7-200 oraz pracownię komputerową z oprogramowaniem do programowania sterowników PLC i symulacji układów pneumatycznych i hydraulicznych FESTO FluidSIM 5. W ubiegłym roku powiększyliśmy bazę dydaktyczną o zestaw sterowników SIEMENS S7-1200 z panelami HMI oraz stanowiska do hydrauliki siłowej, które są obecnie rzadkością na tym poziomie kształcenia. Zajęcia praktyczne odbywają się z wykorzystaniem nowoczesnego sprzętu szkolnego oraz w  renomowanych serwisach samochodowych w ramach 4-tygodniowych praktyk zawodowych.

Absolwenci są przygotowywani do wykonywania wielu zadań zawodowych:

1) montowania urządzeń i systemów mechatronicznych;

2) wykonywania rozruchu urządzeń i systemów mechatronicznych;

3) wykonywania konserwacji urządzeń i systemów mechatronicznych;

4) eksploatowania urządzeń i systemów mechatronicznych;

5) tworzenia dokumentacji technicznej urządzeń i systemów mechatronicznych;

6) programowania urządzeń i systemów mechatronicznych.

Ponadto są kreatywni i mobilni zawodowo, przygotowywani także do:

 • Ø funkcjonowania w warunkach współczesnego świata,
 • Ø korzystania ze specjalistycznych programów komputerowych,
 • Ø prowadzenia własnej działalności gospodarczej,
 • Ø aktywnego działania na zmieniającym się rynku pracy w Polsce i Europie.

Podczas nauki w szkole uczeń ma możliwość zdobycia uprawnień SEP G1 do eksploatacji urządzeń elektrycznych do 1 kV, które są niezbędne do pracy w zawodzie oraz przystępowania do egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie, które przeprowadzane są w Ośrodku Egzaminacyjnym w naszej szkole (kwalifikacje oznaczone są symbolami:

Nr

Nazwa i oznaczenie kwalifikacji

Termin egzaminu

EE.2.

Montaż, uruchamianie i konserwacja urządzeń i systemów mechatronicznych.

koniec III klasy

EE.21.

Eksploatacja i programowanie urządzeń i systemów mechatronicznych.

pod koniec pierwszego półrocza w IV klasie

Absolwent technikum, który zdał egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie w zakresie obu kwalifikacji i posiada świadectwo ukończenia technikum otrzymuje tytuł technika mechatronika.

Absolwent technikum po ukończeniu szkoły otrzymuje świadectwo ukończenia szkoły i może przystąpić do egzaminu maturalnego oraz kontynuować naukę w szkole wyższej. W programie nauczania dla zawodu technik mechatronik przewidziano nauczanie matematyki i fizyki na poziomie rozszerzonym oraz przedmiotu historia i społeczeństwo, jako przedmiotu uzupełniającego.

 

Klasa I TW – technik mechatronik – 311410, klasa pod patronatem firmy Tramwaje Warszawskie sp. z o.o.  z autoryzowanym programem nauczania;

 • język angielski, język niemiecki

Wskazane szczególnie zainteresowania informatyczno-elektroniczne. Program wzbogacony o zajęcia realizowane na wyższej uczelni, uczniowie mają możliwość udziału w zajęciach prowadzonych dla studentów, konkursach: mechatronicznych, wiedzy technicznej, motoryzacyjnej, zdobywania dodatkowych kwalifikacji oraz przygotowywania się do kontynuowania nauki na studiach wyższych. 


Technik logistyk

Klasa pod patronatem:

Wydziału Transportu Politechniki Warszawskiej

 

Nauka w zawodzie technik logistyk trwa 4 lata.

Kształcenie odbywa się w pracowniach praktycznej nauki zawodu. Szkoła organizuje praktyki zawodowe w wymiarze 4 tygodni w zaprzyjaźnionych przedsiębiorstwach logistycznych.

Absolwenci szkoły powinni być przygotowani do wykonywania następujących zadań zawodowych:

 1. Przyjmowanie i wydawanie towarów z magazynów
 2. Przechowywanie towarów
 3. Wydawanie towarów
 4. Kompletacja towarów
 5. Prowadzenie dokumentacji magazynowej
 6. Planowanie, organizowanie i dokumentowanie procesów transportowych.
 7. Planowanie, organizowanie i dokumentowanie procesów spedycyjnych.

 

Podczas nauki w szkole uczeń ma możliwość zdobycia uprawnień na wózek widłowy , przystąpienie do egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie – w następujących kwalifikacjach

 

Nr Nazwa i oznaczanie kwalifikacji Termin egzaminu
AU.22. Obsługa magazynów. koniec  III klasy
AU.32. Organizacja transportu. pod koniec pierwszego półrocza w IV klasie

 

Absolwent technikum, który zdał egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie w zakresie obu kwalifikacji i posiada świadectwo ukończenia technikum otrzymuje tytuł technika logistyka.

Po 4 latach nauki, absolwent otrzymuje świadectwo ukończenia szkoły i może przystąpić do egzaminu maturalnego oraz kontynuować naukę w szkole wyższej. Nasi absolwenci wybierając wyższą uczelnie o kierunku logistycznym nie mają dużych trudności z jej ukończeniem , ponieważ w dużym procencie tematy się pokrywają.

Uczniowie mają możliwość udziału w zajęciach prowadzonych dla studentów np. Politechniki warszawskiej, konkursach i olimpiadach logistycznych.

Po skończeniu szkoły absolwenci mogą pracować w zakładach produkcyjnych, usługowych czy transportowych w kraju i za granicą.

Nasi absolwenci są kreatywni i logicznie myślący oraz przygotowani także do:

a)    funkcjonowania w warunkach współczesnego świata

b)    korzystania ze specjalistycznych programów komputerowych prowadzenia własnej działalności gospodarczej

c)    aktywnego działania na zmieniającym się rynku pracy w Polsce i Europie.

 


 

 

Branżowa Szkoła I stopnia Nr 11

 

Mechanik pojazdów samochodowych

Bezpłatny kurs na prawo jazdy, klasa pod patronatem:

Miejskich Zakładów Autobusowych

Kwalifikacja: Diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych

Mechanik pojazdów samochodowych- to zawód związany z obsługą pojazdów samochodowych. Kształcący się w tym kierunku uczniowie stają się specjalistami z dziedziny naprawy i eksploatacji pojazdów samochodowych, a także diagnostyki samochodowej.

Absolwent szkoły będzie przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

 • użytkowania pojazdów samochodowych,
 • diagnozowania pojazdów samochodowych,
 • naprawiania pojazdów samochodowych,
 • kierowania pojazdami samochodowymi na poziomie umożliwiającym uzyskanie prawa jazdy  kategorii B.

Osiągnięte w procesie kształcenia kwalifikacje zawodowe, umożliwią absolwentowi prowadzenie działalności gospodarczej oraz podejmowanie pracy między innymi w:

 • stacjach obsługi pojazdów samochodowych,
 • zakładach produkcyjnych i naprawczych pojazdów samochodowych,
 • salonach sprzedaży samochodów i instytucjach zajmujących się obrotem częściami samochodowymi,
 • przedsiębiorstwach transportu samochodowego,
 • przedsiębiorstwach doradztwa technicznego dotyczącego motoryzacji,
 • firmach zajmujących się likwidacją i recyklingiem pojazdów samochodowych.

 


Lakiernik

Klasa pod patronatem:

firmy Innovation Group Polska sp z o.o.

Kwalifikacja:

MG.27 Wykonywanie prac lakierniczych

Prezentacja zawodu 


 

Mechatronik 

Atrakcyjny zawód ceniony na rynku pracy zapewniający wysokie zarobki.

Kwalifikacja: EE.2 Montaż, uruchamianie i konserwacja urządzeń i systemów mechatronicznych

Kształcenie w zawodzie mechatronik trwa trzy lata. Nauka odbywa się w bardzo dobrze wyposażonych szkolnych pracowniach (elektrycznej, hydraulicznej i pneumatycznej) oraz specjalistycznie oprogramowanej pracowni komputerowej. Zajęcia praktyczne odbywają się z wykorzystaniem nowoczesnego sprzętu renomowanych firm (FESTO, METAL WORKS, SIEMENS).

Absolwenci są przygotowani  do wykonywania  zadań zawodowych:

1)     montowania elementów, podzespołów i zespołów mechanicznych, elektrycznych, elektronicznych, pneumatycznych i hydraulicznych;

2)     oceny stanu technicznego elementów, podzespołów i zespołów mechanicznych, elektrycznych, elektronicznych, pneumatycznych i hydraulicznych;

3)     rozruchu i konserwacji elementów, podzespołów i zespołów mechanicznych, elektrycznych, elektronicznych, pneumatycznych i hydraulicznych;

Ponadto są kreatywni i mobilni zawodowo, przygotowywani także do:

 • życia w warunkach współczesnego świata,
 • korzystania ze specjalistycznych programów komputerowych,
 • prowadzenia własnej działalności gospodarczej,
 • wykonywania pracy zawodowej,
 • aktywnego funkcjonowania na zmieniającym się rynku pracy.

Pod koniec nauki w szkole  uczeń może przystępować do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, który przeprowadzany będzie w Ośrodku Egzaminacyjnym w naszej szkole.

Nazwa i oznaczenie kwalifikacji

Termin egzaminu

Montaż, uruchamianie i konserwacja urządzeń i systemów mechatronicznych EE.2.

 koniec III klasy

Podczas nauki w szkole uczeń ma możliwość zdobycia uprawnień SEP G1 do eksploatacji urządzeń elektrycznych do 1 kV, które są niezbędne do pracy w zawodzie.

Absolwent, który zdał egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie w zakresie kwalifikacji oznaczonej symbolem  EE.2 i posiada świadectwo ukończenia Branżowej Szkoły I Stopnia otrzymuje tytuł mechatronika.

Absolwent Branżowej Szkoły I Stopnia po ukończeniu szkoły otrzymuje świadectwo ukończenia szkoły i może kontynuować naukę w Branżowej Szkole II Stopnia.

 


Kierowca mechanik

Nowy zawód, bezpłatny kurs na prawo jazdy, klasa pod patronatem:

Miejskich Zakładów Autobusowych

Kwalifikacja: AU.4 Eksploatacja środków transportu drogowego

Zawód kierowcy mechanika jest zawodem gwarantującym pracę w dużych firmach transportowych i logistycznych na terenie całego kraju, a także Unii Europejskiej. Ostatnie badania wskazują, że na rynku pracy brakuje kierowców zawodowych. Zawód ten gwarantuje dobre zarobki, możliwość dalszego rozwoju, kontakt z nowoczesnymi rozwiązaniami technicznymi, międzynarodowe środowisko pracy, możliwość łatwego przekwalifikowania się.

W trakcie nauki uczeń poznaje budowę i zasadę działania podzespołów i zespołów środków transportu drogowego, urządzeń elektrycznych i elektronicznych stosowanych w środkach transportu drogowego. Poznaje zasady oceny stanu technicznego środków transportu, wykonywania ich obsług, napraw i konserwacji. Ponadto uczeń jest przygotowywany do posługiwania się dokumentacją techniczno-eksploatacyjną środków transportu drogowego oraz obliczania kosztów związanych z ich eksploatacją.

Ponadto uczniowie są kreatywni i mobilni zawodowo, przygotowywani także do:

 • uzyskania prawa jazdy kat. B
 • aktywnego funkcjonowania na zmieniającym się rynku pracy,
 • prowadzenia własnej działalności gospodarczej,
 • korzystania ze specjalistycznych programów komputerowych.

Zajęcia praktyczne prowadzone są z wykorzystaniem nowych modeli samochodów,  nowoczesnych narzędzi, urządzeń, stanowisk – w najnowocześniejszej w Warszawie szkolnej pracowni diagnostyki samochodowej

Pod koniec nauki w szkole  uczeń może przystępować do egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie, które przeprowadzane są w Ośrodku Egzaminacyjnym w naszej szkole (kwalifikacja oznaczona symbolem: AU.4)

 


 

CL Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych

Klasa od III semestru dla absolwentów szkół zawodowych – możliwość uzyskania świadectwa ukończeniu szkoły średniej i przystąpienia  do egzaminu maturalnego.

Jednocześnie słuchacz może być uczestnikiem kursu kwalifikacyjnego.

 

Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe

BEZPŁATNE KURSY KWALIFIKACYJNE przygotowujące do egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe.