KLASY PIERWSZE W ROKU SZKOLNYM 2019/2020

ulotka 2018-2

Technikum Samochodowe Nr 3 (cykl nauczania – 4 lata nauki po Gimnazjum, 5 lat nauki po Szkole Podstawowej) – trzy zawody

 • technik pojazdów samochodowych (I PZM, I PW, I AP)
 • technik mechatronik (I TW)
 • technik logistyk ( I WT)

 wszystkie klasy objęte są patronatami pracodawców lub uczelni technicznych

Zawód: TECHNIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH – 311513 (trzy oddziały)

Kształcenie w zawodzie  technik pojazdów samochodowych trwa cztery lata po Gimnazjum i pięć lat po Szkole Podstawowej. Nauka odbywa się w bardzo dobrze wyposażonych pracowniach szkolnych, z wykorzystaniem własnych warsztatów szkolnych (m.in. najnowocześniejsza pracownia diagnostyki pojazdów samochodowych) oraz w renomowanych serwisach samochodowych, z uwzględnieniem 4 – tygodniowych praktyk zawodowych). Szkoła posiada własny Ośrodek Szkolenia Kierowców z nowymi samochodami do nauki jazdy, w którym uczniowie są bezpłatnie przygotowywani do uzyskania prawa jazdy kat.B.

Absolwenci są przygotowani do wykonywania zadań zawodowych:

1) diagnozowania stanu technicznego pojazdów samochodowych;

2) obsługiwania i naprawiania pojazdów samochodowych;

3) organizowania i nadzorowania obsługi pojazdów samochodowych

 

Ponadto są  kreatywni i mobilni zawodowo, przygotowywani także  do:

 • uzyskania prawa jazdy kat. B
 • aktywnego funkcjonowania na zmieniającym się rynku pracy,
 • prowadzenia własnej działalności gospodarczej,
 • korzystania ze specjalistycznych programów komputerowych.

 

Podczas nauki w szkole  uczeń może przystępować do egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie, które przeprowadzane są w Ośrodku Egzaminacyjnym w naszej szkole (kwalifikacje oznaczone są symbolami: MOT.05., MOT.06.).

Nr

Nazwa kwalifikacji

Termin egzaminu

K1

Obsługa, diagnozowanie oraz naprawa pojazdów samochodowych (MOT.05.)

 koniec III klasy

K2

Organizacja i prowadzenie procesu obsługi pojazdów samochodowych (MOT.06.)

 koniec pierwszego półrocza w IV klasie

 

Absolwent technikum, który zdał egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie w zakresie dwóch kwalifikacji oznaczonych symbolami MOT.05.MOT.06.. i posiada świadectwo ukończenia technikum uzyskuje tytuł technika pojazdów samochodowych.

Absolwent technikum otrzymuje świadectwo ukończenia szkoły średniej i może przystąpić do egzaminu maturalnego oraz kontynuować naukę w szkole wyższej.

 

 • W programie nauczania dla zawodu technik pojazdów samochodowych przewidziano nauczanie matematyki  w zakresie rozszerzonym oraz drugiego przedmiotu w zakresie rozszerzonym do wyboru spośród: fizyki, języka angielskiego lub języka niemieckiego na poziomie rozszerzonym. Przedmiot uzupełniający – historia i społeczeństwo.

 

1.  KLASA  1 PZM – technik pojazdów samochodowych – 311513, klasa pod patronatem Polskiego Związku Motorowego  Zarząd Okręgowy  Warszawy z autoryzowanym programem nauczania;

 • język angielski oraz język niemiecki lub język rosyjski
 • kształcenie w zawodzie obejmuje 2 kwalifikacje:

MOT.05   - Obsługa, diagnozowanie oraz naprawa pojazdów samochodowych 

MOT.06   - Organizacja i prowadzenie procesu obsługi pojazdów samochodowych

Program wzbogacony jest o zagadnienia ratownictwa medycznego i bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Uczniowie biorą udział w  dodatkowych zajęciach z ratownikami, w spotkaniach z mistrzami sportów samochodowych, otrzymują bezpłatne wejściówki na rajdy i targi motoryzacyjne, biorą udział w konkursach bezpiecznej jazdy, doskonalą technikę jazdy, itp. Zapewniona jest współpraca z renomowanymi serwisami samochodowymi.

2. KLASA I PW – technik pojazdów samochodowych – 311513, klasa pod patronatem Wydziału Samochodów i Maszyn Roboczych Politechniki Warszawskiej z autoryzowanym programem nauczania ;

 • język angielski oraz język niemiecki lub język rosyjski
 • kształcenie w zawodzie obejmuje 2 kwalifikacje:

MOT.05   - Obsługa, diagnozowanie oraz naprawa pojazdów samochodowych 

MOT.06   - Organizacja i prowadzenie procesu obsługi pojazdów samochodowych

Program wzbogacony o zajęcia realizowane na Politechnice Warszawskiej z wykorzystaniem nowoczesnych pracowni i laboratoriów. Uczniowie mają możliwość udziału w pracach kół naukowych i kół zainteresowań na wydziale oraz udziału w konkursach wiedzy technicznej, motoryzacyjnej, konkursach bezpiecznej jazdy, zdobywaniu dodatkowych kwalifikacji, doskonaleniu techniki jazdy samochodowej, itp.  Zapewniona jest współpraca z renomowanymi serwisami samochodowymi.

3. KLASA I AP – technik pojazdów samochodowych – 311513; klasa pod patronatem Automobilklubu Polski;

 • język angielski oraz język niemiecki lub język rosyjski
 • kształcenie w zawodzie obejmuje 2 kwalifikacje:

MOT.05   - Obsługa, diagnozowanie oraz naprawa pojazdów samochodowych

MOT.06   - Organizacja i prowadzenie procesu obsługi pojazdów samochodowych

 

Program wzbogacony o zajęcia organizowane przy współudziale Automobilklubu Polski. Uczniowie mają możliwość doskonalenia techniki jazdy, uczestniczenia w wydarzeniach w dziedzinie sportów samochodowych, spotkaniach a także udziału konkursach zawodowych (technicznych, motoryzacyjnych, bezpiecznej jazdy), rajdach i targach motoryzacyjnych. Zapewniona jest współpraca z renomowanymi serwisami samochodowymi.

Zawód: TECHNIK  MECHATRONIK – 311410 (jeden oddział)

Kształcenie w zawodzie  technik mechatronik trwa cztery lata po Gimnazjum i pięć lat po Szkole Podstawowej.

Nauka odbywa się w bardzo nowoczesnych pracowniach szkolnych, wyposażonych w specjalistyczne makiety dydaktyczne, stoły montażowe z elementami układów pneumatycznych, elektrycznych i elektropneumatycznych ze sterownikami PLC SIMATIC S7-200 oraz pracownię komputerową z oprogramowaniem do programowania sterowników PLC i symulacji układów pneumatycznych i hydraulicznych FESTO FluidSIM 5. W ubiegłym roku powiększyliśmy bazę dydaktyczną o zestaw sterowników SIEMENS S7-1200 z panelami HMI oraz stanowiska do hydrauliki siłowej, które podwyższają poziom kształcenia. Zajęcia praktyczne odbywają się z wykorzystaniem nowoczesnego sprzętu szkolnego oraz w  renomowanych firmach i serwisach samochodowych w ramach 4-tygodniowych praktyk zawodowych.

 

Absolwenci są przygotowani  do wykonywania  zadań zawodowych:

1)      montowania urządzeń i systemów mechatronicznych;

2)      wykonywania rozruchu urządzeń i systemów mechatronicznych;

3)      wykonywania konserwacji urządzeń i systemów mechatronicznych;

4)      eksploatowania urządzeń i systemów mechatronicznych;

5)      tworzenia dokumentacji technicznej urządzeń i systemów mechatronicznych;

6)      programowania urządzeń i systemów mechatronicznych.

 

Ponadto są kreatywni i mobilni zawodowo, przygotowywani także do:

 

 • funkcjonowania w warunkach współczesnego świata,
 • korzystania ze specjalistycznych programów komputerowych,
 • prowadzenia własnej działalności gospodarczej,
 • aktywnego działania na zmieniającym się rynku pracy w Polsce i Europie.

 

Podczas nauki w szkole uczeń ma możliwość zdobycia uprawnień SEP G1 do eksploatacji urządzeń elektrycznych do 1 kV, które są pożądane  przez pracodawców oraz przystępowania do egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie, które przeprowadzane są w Ośrodku Egzaminacyjnym w naszej szkole (kwalifikacje oznaczone są symbolami: ELM.03., ELM.06.).

 

Nr

Nazwa i oznaczenie kwalifikacji

Termin egzaminu

K1

Montaż, uruchamianie i konserwacja urządzeń i systemów mechatronicznych (ELM.03.)

 koniec  III klasy

K2

Eksploatacja i programowanie urządzeń i systemów mechatronicznych(ELM.06.)

 koniec pierwszego półrocza w IV klasie

 

Absolwent technikum, który zdał egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie w zakresie dwóch kwalifikacji oznaczonych symbolami ELM.03., ELM.06. i posiada świadectwo ukończenia technikum otrzymuje tytuł technika mechatronika.

Absolwent technikum po ukończeniu szkoły otrzymuje świadectwo ukończenia szkoły i może przystąpić do egzaminu maturalnego oraz kontynuować naukę w szkole wyższej.

 

 • W programie nauczania dla zawodu technik mechatronik przewidziano nauczanie matematyki i fizyki na poziomie rozszerzonym oraz przedmiotu historia i społeczeństwo, jako przedmiotu uzupełniającego.

 

 

KLASA I TW – technik mechatronik – 311410, klasa pod patronatem firmy Tramwaje Warszawskie sp. z o.o.  z autoryzowanym programem nauczania;

 • język angielski , język niemiecki
 • kształcenie w zawodzie obejmuje 2 kwalifikacje:

 

ELM.03. – Montaż, uruchamianie i konserwacja urządzeń i systemów mechatronicznych

ELM.06. – Eksploatacja i programowanie urządzeń i systemów mechatronicznych

 

Wskazane szczególnie zainteresowania informatyczno-elektroniczne. Program wzbogacony o zajęcia realizowane na wyższej uczelni, uczniowie mają możliwość udziału w: zajęciach prowadzonych dla studentów, konkursach: mechatronicznych, wiedzy technicznej, motoryzacyjnej, zdobywania dodatkowych kwalifikacji oraz przygotowywania się do kontynuowania nauki na studiach wyższych. Zapewniona jest współpraca z renomowanymi firmami i serwisami samochodowymi.

Zawód: TECHNIK LOGISTYK – 333107  (jeden oddział)

Kształcenie w zawodzie  technik logistyk trwa cztery lata po Gimnazjum i pięć lat po Szkole Podstawowej . Nauka odbywa się w bardzo dobrze wyposażonych pracowniach logistycznych (np. w stanowiska komputerowe ze specjalistycznym oprogramowaniem logistycznym).  Zajęcia praktyczne odbywają się z wykorzystaniem nowoczesnej bazy w szkole oraz w najlepszych firmach logistyczno – spedycyjnych, w których realizowane są  4 – tygodniowe praktyki zawodowe. Kształcenie pozwala zdobyć bardzo atrakcyjny,  poszukiwany na rynku pracy zawód, także dla dziewcząt.

Absolwenci są przygotowani  do wykonywania głównych  zadań zawodowych:

1)prowadzenia dokumentacji magazynowej;

2)przyjmowania i wydawania towarów z magazynu;

3) przechowywania towarów;

4) planowania, organizowania i dokumentowania procesów transportowych;

5) planowania, organizowania i dokumentowania procesów spedycyjnych.

 

Ponadto są kreatywni i mobilni zawodowo, przygotowywani także do:

 • życia w warunkach współczesnego świata,
 • posługiwania się specjalistycznymi programami,
 • prowadzenia własnej działalności gospodarczej,
 • rzetelnego wykonywania pracy zawodowej,
 • aktywnego funkcjonowania na zmieniającym się rynku pracy

 

Podczas nauki w szkole  uczeń w tym zawodzie może przystępować do egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie, które przeprowadzane są w Ośrodku Egzaminacyjnym w naszej szkole (kwalifikacje oznaczone są symbolami: SPL.01., SPL.04.).

 

Nr

Nazwa i oznaczenie kwalifikacji

Termin egzaminu

K1

SPL.01. –  Obsługa magazynów

koniec  III klasy

K2

SPL.04.   –   Organizacja transportu

koniec pierwszego półrocza w IV klasie

 

Absolwent technikum, który zdał egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie w zakresie dwóch kwalifikacji oznaczonych symbolami  SPL.01., SPL.04. i posiada świadectwo ukończenia technikum otrzymuje tytuł technika logistyka.

Absolwent technikum po ukończeniu szkoły otrzymuje świadectwo ukończenia szkoły i może przystąpić do egzaminu maturalnego oraz kontynuować naukę w szkole wyższej.

 

 • W programie nauczania dla zawodu technik logistyk przewidziano nauczanie matematyki i geografii na poziomie rozszerzonym oraz przedmiotu historia i społeczeństwo, jako przedmiotu uzupełniającego

 

KLASA I WT – technik logistyk – 333107 klasa pod patronatem Wydziału Transportu Politechniki Warszawskiej z autoryzowanym programem nauczania

 • język angielski, język niemiecki
 • kształcenie w zawodzie obejmuje 2 kwalifikacje:

SPL.01.   –  Obsługa magazynów

SPL.04.   –   Organizacja transportu

Program wzbogacony jest o zajęcia realizowane na wyższej uczelni.  Uczniowie uczestniczą  w zajęciach prowadzonych dla studentów, konkursach: logistycznych, spedycyjnych. Zdobywają dodatkowe umiejętności np. uprawnienia do obsługi wózków widłowych. Są przygotowywani również do kontynuowania nauki na studiach. Zapewniona współpraca z renomowanymi firmami logistyczno-spedycyjnymi.

 

Branżowa Szkoła I stopnia(3- letni cykl nauczania) – cztery zawody

 • mechanik pojazdów samochodowych (I MZA)
 • lakiernik ( I IGP)
 • kierowca mechanik (I K) nowy zawód
 • mechatronik (I M) nowy zawód

 

1.  Zawód: MECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH723103  (jeden oddział)

KLASA I MZA - mechanik pojazdów samochodowych 723103 – klasa pod patronatem Miejskich Zakładów Autobusowych Sp. z o.o

 • kształcenie w zawodzie obejmuje 1 kwalifikację

MOT.05. – Obsługa, diagnozowanie oraz naprawa pojazdów samochodowych

 

 • język angielski

Kształcenie w zawodzie  mechanik pojazdów samochodowych trwa trzy lata. Nauka odbywa się w bardzo dobrze wyposażonych pracowniach szkolnych z wykorzystaniem własnych warsztatów szkolnych (m.in. najnowocześniejsza pracownia diagnostyki pojazdów  samochodowych) oraz w renomowanych serwisach samochodowych, w Miejskich Zakładach Autobusowych Sp. z o.o (zajęcia w rzeczywistych warunkach pracy). Szkoła posiada  własny Ośrodek Szkolenia Kierowców z nowymi samochodami do nauki jazdy, w którym uczniowie są bezpłatnie przygotowywani do uzyskania prawa jazdy. Na absolwentów czeka praca w firmie patronackiej – Miejskich Zakładach Autobusowych Sp. z o.o oraz w serwisach samochodowych.

Absolwenci są przygotowani  do wykonywania  zadań zawodowych:

1) diagnozowania pojazdów samochodowych

2) obsługi pojazdów samochodowych

3) naprawy pojazdów samochodowych.

Ponadto są  kreatywni i mobilni zawodowo, przygotowywani także  do:

 • uzyskania prawa jazdy kat. B
 • aktywnego funkcjonowania na zmieniającym się rynku pracy,
 • prowadzenia własnej działalności gospodarczej,
 • korzystania ze specjalistycznych programów komputerowych.

 

Pod koniec nauki w szkole  uczeń może przystępować do egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie, które przeprowadzane są w Ośrodku Egzaminacyjnym w naszej szkole (kwalifikacja oznaczona symbolem: MOT.05.)

 

Nr

Nazwa i  oznaczenie kwalifikacji

Termin egzaminu

K1

Diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych (MOT.05.)

 koniec III klasy

 

Absolwenci szkoły, którzy zdali egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie w zakresie kwalifikacji oznaczonej symbolem  MOT.05. i posiadają świadectwo ukończenia szkoły otrzymują tytuł mechanika pojazdów samochodowych oraz wykształcenie zasadnicze branżowe.

Absolwenci szkoły mogą kontynuować naukę w (2 – letniej)  Branżowej Szkole II stopnia i uzyskać dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe w zawodzie technik pojazdów samochodowych oraz przystąpić do egzaminu maturalnego i otrzymać świadectwa dojrzałości, co umożliwi kontynuowanie nauki na studiach wyższych.

Absolwenci, mogą także podjąć pracę i kontynuować kształcenie w liceum ogólnokształcącym dla dorosłych (począwszy od II klasy), by po jego ukończeniu przystąpić do egzaminu maturalnego.

Osiągnięte w procesie kształcenia kwalifikacje zawodowe, umożliwią absolwentowi prowadzenie działalności gospodarczej oraz podejmowanie pracy między innymi w:

 • stacjach obsługi pojazdów samochodowych,
 • zakładach produkcyjnych i naprawczych pojazdów samochodowych,
 • salonach sprzedaży samochodów i instytucjach zajmujących się obrotem częściami samochodowymi,
 • przedsiębiorstwach transportu samochodowego,
 • przedsiębiorstwach doradztwa technicznego dotyczącego motoryzacji,
 • firmach zajmujących się likwidacją i recyklingiem pojazdów samochodowych.

 

2.  Zawód: LAKIERNIK SAMOCHODOWY – 713203 (jeden oddział)

KLASA I IGP – lakiernik samochodowy 713203  – klasa pod patronatem firmy   Innovation Group Poland z autoryzowanym programem nauczania.

 • kształcenie w zawodzie obejmuje 1 kwalifikację

MOT.03. – Diagnozowanie i naprawa powłok lakierniczych

 

 • język  angielski

Kształcenie w zawodzie  lakiernika samochodowego trwa trzy lata. Nauka odbywa się z wykorzystaniem bardzo nowoczesnej pracowni wyposażonej w kabiną lakierniczą  oraz  w renomowanych serwisach samochodowych (zajęcia w rzeczywistych warunkach  pracy) i w firmie patronackiej Akzo-Nobel. Dzięki patronatowi Firmy Akzo – Nobel uczniowie zapoznają się z najnowszymi technologiami i materiałami lakierniczymi. Otrzymują certyfikaty potwierdzające ich umiejętności zawodowe oraz biorą udział w konkursach dla młodych lakierników (TOP GUN JUNIOR)

Absolwenci przygotowani są do  wykonywania głównych  zadań zawodowych:

1) przygotowania powierzchni do naniesienia powłok lakierniczych;

2) nanoszenia powłok lakierniczych;

3) wykonania renowacji powierzchni lakierowanej.

 

Ponadto są  kreatywni i mobilni zawodowo, przygotowywani także  do:

 • aktywnego funkcjonowania na zmieniającym się rynku pracy,
 • prowadzenia własnej działalności gospodarczej,
 • stosowania nowoczesnych technologii lakierniczych,
 • korzystania ze specjalistycznych programów komputerowych.

 

Pod koniec nauki w szkole  uczeń może przystępować do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, który przeprowadzany jest w Ośrodku Egzaminacyjnym  w naszej szkole (kwalifikacja oznaczona symbolem: MOT.03.).

 

Nr

Nazwa i oznaczenie kwalifikacji

Termin egzaminu

K1

Diagnozowanie i naprawa powłok lakierniczych (MOT.03.)

 koniec III klasy

 

Absolwenci szkoły, którzy zdali egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie w zakresie kwalifikacji oznaczonej symbolem  MOT.03. i posiadają świadectwo ukończenia szkoły otrzymują tytuł lakiernika samochodowego oraz wykształcenie zasadnicze branżowe.

 

Absolwenci, po podjęciu pracy mogą kontynuować kształcenie w liceum ogólnokształcącym dla dorosłych (począwszy od II klasy), by po jego ukończeniu przystąpić do egzaminu maturalnego, co umożliwi kontynuowanie nauki na studiach wyższych.

 

 

3. Zawód: KIEROWCA MECHANIK –  832201(oddział K )

KLASA I K kierowca mechanik 832201oddział pod patronatem MZA S.A.

 • kształcenie w zawodzie obejmuje 1 kwalifikację

TDR.01.Eksploatacja środków transportu drogowego

 • język angielski

Kształcenie w zawodzie  kierowca mechanik trwa trzy lata. Nauka odbywa się w bardzo dobrze wyposażonych pracowniach szkolnych z wykorzystaniem własnych warsztatów szkolnych (m.in. najnowocześniejsza pracownia diagnostyki pojazdów  samochodowych), oraz w renomowanych serwisach samochodowych, w Miejskich Zakładach Autobusowych Sp. z o.o (zajęcia w rzeczywistych warunkach pracy). Szkoła posiada  własny Ośrodek Szkolenia Kierowców z nowymi samochodami do nauki jazdy, w którym uczniowie są bezpłatnie przygotowywani do uzyskania prawa jazdy. Na absolwentów czeka praca w firmach transportowych (przewóz osób i rzeczy).

 

Absolwenci są przygotowani  do wykonywania  zadań zawodowych:

1) prowadzenia pojazdów samochodowych;

2) wykonywania prac związanych z przewozem drogowym rzeczy;

3) prowadzenia dokumentacji dotyczącej przewozu drogowego rzeczy;

4) wykonywania prac związanych z obsługą środków transportu drogowego;

5) oceniania stanu technicznego oraz naprawy środków transportu drogowego.

 

Ponadto są  kreatywni i mobilni zawodowo, przygotowywani także  do:

 • uzyskania prawa jazdy kat. B
 • aktywnego funkcjonowania na zmieniającym się rynku pracy,
 • prowadzenia własnej działalności gospodarczej,
 • korzystania ze specjalistycznych programów komputerowych.

 

Pod koniec nauki w szkole  uczeń może przystępować do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, który przeprowadzany jest w Ośrodku Egzaminacyjnym w naszej szkole (kwalifikacja oznaczona symbolem: TDR.01.)

 

Nr

Nazwa i  oznaczenie kwalifikacji

Termin egzaminu

K1

Eksploatacja środków transportu drogowego (TDR.01.)

pod koniec III klasy

 

Absolwenci szkoły, którzy zdali egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie w zakresie kwalifikacji oznaczonej symbolem  TDR.01. i posiadają świadectwo ukończenia szkoły otrzymują tytuł kierowcy mechanika oraz wykształcenie zasadnicze branżowe. Zapewniona współpraca z firmami samochodowymi i logistyczno-spedycyjnymi.

Absolwenci szkoły mogą kontynuować naukę w (2 – letniej)  Branżowej Szkole II stopnia i uzyskać dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe w zawodzie technik transportu drogowego oraz przystąpić do egzaminu maturalnego i otrzymać świadectwa dojrzałości, co umożliwi kontynuowanie nauki na studiach wyższych.

Absolwenci, mogą także podjąć pracę i kontynuować kształcenie w liceum ogólnokształcącym dla dorosłych (począwszy od II klasy), by po jego ukończeniu przystąpić do egzaminu maturalnego.

4. Zawód:  MECHATRONIK –  742118 (oddział  M)

KLASA I M - oddział z autoryzowanym programem  nauczania

 • kształcenie w zawodzie obejmuje 1 kwalifikację

ELM.03. – Montaż, uruchamianie i konserwacja urządzeń i systemów mechatronicznych

 • język angielski

Kształcenie w zawodzie  mechatronik trwa trzy lata. Nauka odbywa się w bardzo dobrze wyposażonych szkolnych pracowniach (elektrycznej, hydraulicznej i pneumatycznej) oraz specjalistycznie oprogramowanej pracowni komputerowej. Zajęcia praktyczne odbywają się z wykorzystaniem nowoczesnego sprzęt u renomowanych firm (FESTO, METAL WORKS, SIEMENS).

Absolwenci są przygotowani  do wykonywania  zadań zawodowych:

1) montowania urządzeń i systemów mechatronicznych

2) wykonywania rozruchu urządzeń i systemów mechatronicznych

3) wykonywania konserwacji urządzeń i systemów mechatronicznych.

 

Ponadto są  kreatywni i mobilni zawodowo, przygotowywani także  do:

 • aktywnego funkcjonowania na zmieniającym się rynku pracy,
 • prowadzenia własnej działalności gospodarczej,
 • korzystania ze specjalistycznych programów komputerowych.

Pod koniec nauki w szkole  uczeń może przystępować do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, który przeprowadzany jest w Ośrodku Egzaminacyjnym w naszej szkole (kwalifikacja oznaczona symbolem: ELM.03.)

Nr

Nazwa i  oznaczenie kwalifikacji

Termin egzaminu

K1

Montaż, uruchamianie i konserwacja urządzeń i systemów mechatronicznych (ELM.03)

 koniec III klasy

 

Absolwenci szkoły, którzy zdali egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie w zakresie kwalifikacji oznaczonej symbolem  ELM.03 i posiadają świadectwo ukończenia szkoły otrzymują tytuł mechatronika oraz wykształcenie zasadnicze branżowe.

Podczas nauki w szkole uczeń ma możliwość zdobycia uprawnień SEP G1 do eksploatacji urządzeń elektrycznych do 1 kV, które są pożądane  przez pracodawców.

Absolwenci szkoły mogą kontynuować naukę w (2 – letniej)  Branżowej Szkole II stopnia i uzyskać dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe w zawodzie technik mechatronik oraz przystąpić do egzaminu maturalnego i otrzymać świadectwa dojrzałości, co umożliwi kontynuowanie nauki na studiach wyższych.

Absolwenci, mogą także podjąć pracę i kontynuować kształcenie w liceum ogólnokształcącym dla dorosłych (począwszy od II klasy), by po jego ukończeniu przystąpić do egzaminu maturalnego.

Zapewniona współpraca z pracodawcami.