TECHNIKUM SAMOCHODOWE

 

Technik pojazdów samochodowych

Kierunek związany z obsługą współczesnych pojazdów samochodowych. Zaletą kierunku są dostosowane treści nauczania do wymogów współczesnej techniki samochodowej. Kształcący się w tym kierunku uczniowie stają się specjalistami z dziedziny, naprawy i eksploatacji pojazdów samochodowych, a także diagnostyki samochodowej.

 

 

 

Absolwent szkoły będzie przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:
Kierowania pojazdami samochodowymi na poziomie umożliwiającym uzyskanie prawa jazdy kategorii B
Organizowania obsługi i naprawy pojazdów samochodowych
Prowadzenia dokumentacji związanej z obsługą i naprawą pojazdów samochodowych
Prowadzenia usług motoryzacyjnych
Oceny stanu technicznego pojazdów, ustalania przyczyn niesprawności oraz sposobów napraw
Sprzedaży pojazdów samochodowych oraz artykułów motoryzacyjnych

 

Osiągnięte procesie kształcenia kwalifikacje zawodowe, umożliwią absolwentowi prowadzenie działalności gospodarczej oraz podejmowanie pracy między innymi w:
stacjach obsługi i kontroli pojazdów samochodowych,
zakładach produkcyjnych i naprawczych pojazdów samochodowych,
salonach sprzedaży samochodów i instytucjach zajmujących się obrotem częściami samochodowymi,
przedsiębiorstwach transportu samochodowego,
przedsiębiorstwach doradztwa technicznego dotyczącego motoryzacji,
firmach zajmujących się likwidacją pojazdów samochodowych.

 

        

 

 

Technik mechatronik

Nauka odbywa się w pracowniach szkolnych, wyposażonych w specjalistyczne makiety dydaktyczne, stoły montażowe z elementami układów pneumatycznych, elektrycznych i elektropneumatycznych ze sterownikami PLC SIMATIC S7-200 oraz pracownię komputerową z oprogramowaniem do programowania sterowników PLC i symulacji układów pneumatycznych i hydraulicznych FESTO FluidSIM 5. W ubiegłym roku powiększyliśmy bazę dydaktyczną o zestaw sterowników SIEMENS S7-1200 z panelami HMI oraz stanowiska do hydrauliki siłowej, które są obecnie rzadkością na tym poziomie kształcenia. Zajęcia praktyczne odbywają się z wykorzystaniem nowoczesnego sprzętu szkolnego oraz w renomowanych serwisach samochodowych w ramach 4-tygodniowych praktyk zawodowych.

 

 

 

Absolwenci są przygotowywani do wykonywania wielu zadań zawodowych:
Montowania urządzeń i systemów mechatronicznych
Tworzenia dokumentacji technicznej urządzeń i systemów mechatronicznych
Programowania urządzeń i systemów mechatronicznych
Eksploatowania urządzeń i systemów mechatronicznych
Wykonywania konserwacji urządzeń i systemów mechatronicznych
Wykonywania rozruchu urządzeń i systemów mechatronicznych

 

Podczas nauki w szkole uczeń ma możliwość zdobycia uprawnień SEP G1 do eksploatacji urządzeń elektrycznych do 1 kV, które są niezbędne do pracy w zawodzie oraz przystępowania do egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie, które przeprowadzane są w Ośrodku Egzaminacyjnym w naszej szkole (kwalifikacje oznaczone są symbolami:

Absolwent technikum, który zdał egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie w zakresie obu kwalifikacji i posiada świadectwo ukończenia technikum otrzymuje tytuł technika mechatronika.

W programie nauczania dla zawodu technik mechatronik przewidziano nauczanie matematyki i fizyki na poziomie rozszerzonym oraz przedmiotu historia i społeczeństwo, jako przedmiotu uzupełniającego.

Klasa I TW – technik mechatronik – 311410, klasa pod patronatem firmy Tramwaje Warszawskie sp. z o.o. z autoryzowanym programem nauczania.

Wskazane szczególnie zainteresowania informatyczno-elektroniczne. Program wzbogacony o zajęcia realizowane na wyższej uczelni, uczniowie mają możliwość udziału w zajęciach prowadzonych dla studentów, konkursach: mechatronicznych, wiedzy technicznej, motoryzacyjnej, zdobywania dodatkowych kwalifikacji oraz przygotowywania się do kontynuowania nauki na studiach wyższych.

 

   

 

 

Technik logistyk

Kształcenie odbywa się w pracowniach praktycznej nauki zawodu. Szkoła organizuje praktyki zawodowe w wymiarze 4 tygodni w zaprzyjaźnionych przedsiębiorstwach logistycznych.

 
Absolwenci szkoły powinni być przygotowani do wykonywania następujących zadań zawodowych:

Przyjmowanie i wydawanie towarów z magazynów
Przechowywanie towarów
Wydawanie towarów
Prowadzenie dokumentacji magazynowej
Planowanie, organizowanie i dokumentowanie procesów transportowych
Planowanie, organizowanie i dokumentowanie procesów spedycyjnych
 
 

Podczas nauki w szkole uczeń ma możliwość zdobycia uprawnień na wózek widłowy , przystąpienie do egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie – w następujących kwalifikacjach

Absolwent technikum, który zdał egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie w zakresie obu kwalifikacji i posiada świadectwo ukończenia technikum otrzymuje tytuł technika logistyka.

Po 5 latach nauki, absolwent otrzymuje świadectwo ukończenia szkoły i może przystąpić do egzaminu maturalnego oraz kontynuować naukę w szkole wyższej. Nasi absolwenci wybierając wyższą uczelnie o kierunku logistycznym nie mają dużych trudności z jej ukończeniem , ponieważ w dużym procencie tematy się pokrywają.

Uczniowie mają możliwość udziału w zajęciach prowadzonych dla studentów np. Politechniki warszawskiej, konkursach i olimpiadach logistycznych.

Po skończeniu szkoły absolwenci mogą pracować w zakładach produkcyjnych, usługowych czy transportowych w kraju i za granicą.

 

Nasi absolwenci są kreatywni i logicznie myślący oraz przygotowani także do:

a) funkcjonowania w warunkach współczesnego świata
b) korzystania ze specjalistycznych programów komputerowych prowadzenia własnej działalności gospodarczej
c) aktywnego działania na zmieniającym się rynku pracy w Polsce i Europie.

 

 

 

SZKOŁA BRANŻOWA I STOPNIA

3-letni cykl nauczania – czterech zawodów
 
 

MECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH


mechanik
 
Kształcenie w zawodzie obejmuje 1 kwalifikację.

MOT.05. – Obsługa, diagnozowanie oraz naprawa pojazdów samochodowych

 

 

 

Absolwent szkoły będzie przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:
Diagnozowania pojazdów samochodowych
Naprawiania pojazdów samochodowych
Użytkowania pojazdów samochodowych,
Kierowania pojazdami samochodowymi na poziomie umożliwiającym uzyskanie prawa jazdy kategorii B

 

Osiągnięte w procesie kształcenia kwalifikacje zawodowe, umożliwią absolwentowi prowadzenie działalności gospodarczej oraz podejmowanie pracy między innymi w:

stacjach obsługi pojazdów samochodowych,
zakładach produkcyjnych i naprawczych pojazdów samochodowych,
salonach sprzedaży samochodów i instytucjach zajmujących się obrotem częściami samochodowymi,
przedsiębiorstwach transportu samochodowego

 

 

LAKIERNIK SAMOCHODOWY

 

Kształcenie w zawodzie obejmuje 1 kwalifikację.
MOT.03. – Diagnozowanie i naprawa powłok lakierniczych

Lakiernik samochodowy przeprowadza remonty i renowacje powierzchni nadwozi samochodowych, czyszcząc je, nakładając powłoki ochronne, wyrównujące i dekoracyjne, posługując się narzędziami prostymi oraz urządzeniami mechanicznymi, np. szlifierkami, pistoletami natryskowymi.

 

 

 

Nasi uczniowie mają zapewnioną praktyczną naukę zawodu u autoryzowanych partnerów takich marek jak:

gdzie mają możliwość nie tylko nauki zawodu, ale także poznania standardów i systemów jakości związanych z obsługą samochodów jak również poznanie najnowszych technologii stosowanych we współczesnych samochodach. Uczniowie nabywają umiejętności obsługi, naprawy i diagnozowania samochodów oraz ich podzespołów. Po uzyskaniu tytułu czeladnika są przygotowani do pracy w zakładach obsługi i naprawy samochodów, a najlepsi z nich mogą liczyć  na pracę w w/w miejscach praktycznej nauki zawodu.

 

Lakiernik posiada:

umiejętność posługiwania się przyrządami pomiarowymi, narzędziami specjalnymi
znajomość podstaw rysunku technicznego
wiedzę odnośnie przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy
wiedzę dotyczącą przepisów ruchu drogowego
zna budowę i zasadę działania silników spalinowych,
posiada umiejętność nanoszenia powłok lakierniczych oraz ich wykończenia.
potrafi wykonywać naprawy blacharskie i przygotować nadwozie lub jego elementy do lakierowania

 

 

KIEROWCA MECHANIK

kierowca

Kształcenie w zawodzie obejmuje 1 kwalifikację.

TDR.01.– Eksploatacja środków transportu drogowego

 

Zawód kierowcy mechanika jest zawodem gwarantującym pracę w dużych firmach transportowych i logistycznych na terenie całego kraju, a także Unii Europejskiej. Ostatnie badania wskazują, że na rynku pracy brakuje kierowców zawodowych. Zawód ten gwarantuje dobre zarobki, możliwość dalszego rozwoju, kontakt z nowoczesnymi rozwiązaniami technicznymi, międzynarodowe środowisko pracy, możliwość łatwego przekwalifikowania się.

 

 

 

W trakcie nauki uczeń poznaje budowę i zasadę działania podzespołów i zespołów środków transportu drogowego, urządzeń elektrycznych i elektronicznych stosowanych w środkach transportu drogowego. Poznaje zasady oceny stanu technicznego środków transportu, wykonywania ich obsług, napraw i konserwacji. Ponadto uczeń jest przygotowywany do posługiwania się dokumentacją techniczno-eksploatacyjną środków transportu drogowego oraz obliczania kosztów związanych z ich eksploatacją.

 

Ponadto uczniowie są kreatywni i mobilni zawodowo, przygotowywani także do:

Uzyskania prawa jazdy kategorii B
Prowadzenia własnej działalności gospodarczej
Korzystania ze specjalistycznych programów komputerowych

 

Zajęcia praktyczne prowadzone są z wykorzystaniem nowych modeli samochodów, nowoczesnych narzędzi, urządzeń, stanowisk – w najnowocześniejszej w Warszawie szkolnej pracowni diagnostyki samochodowej.

Pod koniec nauki w szkole uczeń może przystępować do egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie, które przeprowadzane są w Ośrodku Egzaminacyjnym w naszej szkole (kwalifikacja oznaczona symbolem: TDR.01.)

 

ELEKTROMECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH

elektromechanik

Kształcenie w zawodzie obejmuje 1 kwalifikację.

MG.12. Obsługa, diagnozowanie oraz naprawa elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych.

To osoba, która posiada oczywiście podstawowe wiadomości z budowy i obsługi pojazdów ale także wiadomości i umiejętności w zakresie diagnostyki i naprawy elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych.

 

 

 

Praca polega na kontrolowaniu stanu technicznego zespołów i układów elektrycznych i mechanicznych, przeprowadzaniu ich regulacji i konserwacji oraz diagnozowaniu usterek, miedzy innymi za pomocą zebrania danych z wielu kontrolnych czujników elektronicznych i z pamięci komputera pokładowego pojazdu. Ponadto elektromechanik demontuje i montuje instalacje, układy elektryczne i mechaniczne lub ich elementy, dokonuje napraw lub wymiany zużytych części.

 

Ucząc się w zawodzie elektromechanik pojazdów samochodowych będziesz potrafił:

Sprawdzać stan techniczny instalacji elektrycznej pojazdów samochodowych
Wykonywać montaż i demontaż instalacji elektrycznych samochodów
Lokalizować i usuwać uszkodzenia w układach elektronicznych pojazdów samochodowych
Przeprowadzać konserwacje i przeglądy okresowe wyposażenia elektrycznego i elektronicznego pojazdów samochodowych

 

Elektromechanik pojazdów samochodowych może podejmować pracę w zakładach naprawy pojazdów samochodowych, stacjach obsługi i stacjach kontroli pojazdów samochodowych, autoryzowanych stacjach obsługi samochodów, zakładach, w których są produkowane pojazdy samochodowe oraz ich części, placówkach handlowych.

Uczniowie którzy zdecydują się na ten kierunek mają możliwość uzyskania prawa jazdy na kursie obejmującym naukę przepisów ruchu drogowego i techniki kierowania pojazdami.

 

MECHANIK MOTOCYKLOWY

mechanik motocyklowy

Kształcenie w zawodzie obejmuje 1 kwalifikację.

MOT.04.– Diagnozowanie, obsługa i naprawa pojazdów motocyklowych.

To nowy zawód, który pojawił się w klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego. Obecnie usługi w zakresie serwisu oraz napraw motocykli zaliczają się do prężnie rozwijającej się dziedziny gospodarczej.

 

 
 
Absolwent szkoły będzie przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:
 
Diagnozowania podzespołów i zespołów pojazdów motocyklowych
Obsługiwania i naprawy podzespołów i zespołów pojazdów motocyklowych
Posługiwania się dokumentacją serwisową, instrukcjami użytkowania, obsługi i naprawy motocykli
Sporządzania kosztorysu naprawy i obsługi motocykli
Stosowania programów komputerowych wspomagających wykonywanie zadań
Oceniania jakości wykonanej naprawy i obsługi motocykli
 
 
Osiągnięte w procesie kształcenia kwalifikacje zawodowe, umożliwią absolwentowi prowadzenie działalności gospodarczej oraz podejmowanie pracy między innymi w:
 
warsztatach usługowo-naprawczych świadczących usługi dla użytkowników motocykli,
montowniach motocykli przy wszystkich etapach procesu technologicznego produkcji,
w serwisach technicznych obsługi motocykli i skuterów, zakładach usługowo-naprawczych,
w sklepach i salonach motocyklowych,
przedsiębiorstwach doradztwa technicznego dotyczącego motoryzacji,
przedsiębiorstwach zajmujących się likwidacją i recyklingiem motocykli.