harmonogramHarmonogram spotkań z rodzicami w roku szkolnym 2023/2024

Spotkania z rodzicami w formie stacjonarnej odbywają się w czwartki (forma stacjonarna: godz. 17.00 lub 18.00, od 18.30 do 19.30 wszyscy nauczyciele uczący w danych klasach są dostępni dla rodziców)

 

 TERMINY  WYDARZENIA
 07.09.2023
  • Godz. 18:00 spotkania wychowawców z rodzicami (klasy pierwsze dłuższe zebrania z rodzicami)
  • Godz. 19:00 Spotkanie Rodziców z Dyrekcją Szkoły – wybór składu Rady Rodziców
 26.10.2023
  • Spotkania z rodzicami „Dzień otwarty”
 16.11.2023
  • Spotkania z rodzicami - informacja o propozycji ocen śródrocznych w klasach V
  • Spotkanie z rodzicami uczniów pozostałych klas
 14.12.2023
  • Spotkania z rodzicami -  informacja o ocenach śródrocznych w klasach V oraz o propozycji ocen śródrocznych klasy I – IV
 01.02.2024
  • Spotkania z rodzicami - informacja o ocenach śródrocznych w klasach I - IV
 21.03.2024
  • Spotkanie z rodzicami uczniów klas V – informacja o przewidywanych ocenach rocznych
  • Spotkanie z rodzicami uczniów pozostałych klas
 16.05.2024
  •  Spotkanie z rodzicami klas I – IV – informacja o przewidywanych ocenach rocznych