PROGRAM WYCHOWAWCZO - PROFILAKTYCZNY ZESPOŁU SZKÓŁ SAMOCHODOWYCH I LICEALNYCH NR 3 IM. IGNACEGO JANA PADEREWSKIEGO W WARSZAWIE NA ROK SZKOLNY 2023/2024

(Tekst ujednolicony stan na rok szkolny 2023/2024) Pobierz plik

1. WYCHOWANIE

1.1 Założenia ogólne................................................................................................................................ 2

1.2 Cele wychowawcze szkoły................................................................................................................ 4

1.3 Zadania wychowawcze szkoły...........................................................................................................5

1.4 Katalog postaw ucznia.................................................................................................................... 10

WIZJA SZKOŁY- POŻĄDANY OBRAZ SZKOŁY.................................................................................... 11

MISJA SZKOŁY - ZASADY, WARTOŚCI I ZADANIA PRZYJĘTE W CELU REALIZACJI WIZJI...........11

2. PROFILAKTYKA

2.1 Założenia programu dotyczącego profilaktyki................................................................................ 12

2.2 Cele programu.................................................................................................................................... 13

2.3 Wyodrębnione czynniki ryzyka......................................................................................................... 15

2.4 Wyodrębnione zachowania ryzykowne i ich przyczyny.................................................................. 16

2.5 Czynniki chroniące .............................................................................................................................17

2.6 Zadania profilaktyki szkolnej............................................................................................................. 17

2.7 Oddziaływania profilaktyczne - poziomy profilaktyki....................................................................... 18

2.8 Strategie profilaktyczne....................................................................................................................... 19

2.9 Formy realizacji programu.................................................................................................................. 19

2.10 Przewidywane efekty podjętych działań profilaktycznych............................................................ 20

2.11 Zasady ewaluacji Programu wychowawczo - profilaktycznego.................................................... 20

1. WYCHOWANIE

1.1  Założenia ogólne

W roku szkolnym 2023/2024 Minister Edukacji i Nauki ustalił następujące kierunki realizacji polityki oświatowej:

 1. Kontynuacja działań na rzecz szerszego udostępnienia kanonu i założeń edukacji klasycznej oraz sięgania do dziedzictwa cywilizacyjnego
 2. Wspomaganie wychowawczej    roli    rodziny    poprzez    pomoc    w    kształtowaniu u wychowanków i uczniów stałych sprawności w czynieniu dobra, rzetelną diagnozę potrzeb rozwojowych dzieci i młodzieży, realizację adekwatnego Programu Wychowawczo - Profilaktycznego oraz zajęć wychowania do życia w
 3. Doskonalenie kompetencji dyrektorów szkół i nauczycieli w zakresie warunków i sposobu oceniania wewnątrzszkolnego.
 4. Doskonalenie kompetencji nauczycieli w pracy z uczniem z doświadczeniem migracyjnym, w tym w zakresie nauczania języka polskiego jako języka
 5. Rozwój kształcenia zawodowego i uczenia się w miejscu pracy w partnerstwie z przedstawicielami branż.
 6. Podnoszenie jakości wsparcia dla dzieci, uczniów i rodzin udzielanego w systemie oświaty poprzez rozwijanie współpracy wewnątrz- i międzyszkolnej, a także z podmiotami działającymi w innych sektorach, w tym w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dzieci i wsparcia rodziny.
 7. Wspieranie nauczycieli w podejmowaniu inicjatyw/działań w zakresie zachęcania i wspierania uczniów do rozwijania ich aktywności
 8. Wspieranie rozwoju umiejętności cyfrowych uczniów i nauczycieli, ze szczególnym uwzględnieniem bezpiecznego poruszania się w sieci oraz krytycznej analizy informacji dostępnych w Internecie. Poprawne metodycznie wykorzystywanie przez nauczycieli narzędzi i materiałów dostępnych w sieci, w szczególności opartych na sztucznej
 9. Rozwijanie umiejętności uczniów i nauczycieli z wykorzystaniem sprzętu zakupionego w ramach programu „Laboratoria przyszłości”.
 10. Wspieranie rozwoju nauki języka polskiego i oświaty polskiej za granicą oraz tworzenie stabilnych warunków do nauczania języka polskiego za granicą przez Instytut Rozwoju Języka Polskiego im. świętego Maksymiliana Marii Kolbego, Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą oraz beneficjentów przedsięwzięć i programów ustanowionych przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania. 

Priorytet w wychowaniu młodego człowieka powinna mieć rodzina. Rodzice kształtują system wartości dziecka, zasadniczo wpływają na jego osobowość i kulturę społeczną. Oni też ponoszą główną odpowiedzialność za proces wychowawczy dziecka. Szkoła pełni więc funkcję wspierającą rodziców w wychowaniu ich dzieci.

Zgodnie z obowiązującym Prawem Oświatowym, nauczanie i wychowanie – respektując chrześcijański system wartości – za podstawę przyjmuje uniwersalne zasady etyki. Kształcenie i wychowanie służy rozwijaniu u młodzieży poczucia odpowiedzialności, miłości Ojczyzny oraz poszanowania dla polskiego dziedzictwa kulturowego, przy jednoczesnym otwarciu się na wartości kultur Europy i świata. Szkoła winna zapewnić każdemu uczniowi warunki niezbędne do jego rozwoju, przygotować go do wypełniania obowiązków rodzinnych i obywatelskich w oparciu o zasady solidarności, demokracji, tolerancji, sprawiedliwości i wolności. Istotne jest wyznaczenie wspólnego systemu akceptowanych wartości, postaw i norm moralnych. Zawierają się one w ustalonej wizji i misji szkoły oraz wytyczają kierunek działań wychowawczych.

Program Wychowawczo - Profilaktyczny jest wypracowanym modelem działania wszystkich członków Rady Pedagogicznej. Opisuje w sposób całościowy wszystkie treści i działania o charakterze wychowawczo-profilaktycznym i jest realizowany przez wszystkich nauczycieli ZSSiL nr 3, Samorząd Uczniowski i rodziców, we współpracy z instytucjami zewnętrznymi. Jest on przyjętą w szkole koncepcją wychowania, zmierzającą do kształtowania osobowości ucznia i wszechstronnego jego rozwoju pod kierunkiem nauczycieli, opisaną przez cele, zadania i zakres ich realizacji. Program Wychowawczo - Profilaktyczny ZSSiL nr 3 jest spójny, otwarty i perspektywiczny. Oddziaływania i wsparcie psychologiczno – pedagogiczne zapewnione jest wszystkim uczniom z uwzględnieniem zróżnicowania ich potrzeb rozwojowych i edukacyjnych.

Wychowanie to wspieranie ucznia w rozwoju ku pełnej dojrzałości w sferze fizycznej, emocjonalnej, intelektualnej, duchowej i społecznej, wzmacniane i uzupełniane przez działania z zakresu profilaktyki problemów dzieci i młodzieży

Proces ten odbywa się w trzech sferach oddziaływań:

 • W sferze społecznej jest to proces socjalizacji polegający na pomocy wychowankowi w przyjmowaniu ról i zadań społecznych w zgodzie z obowiązującymi zasadami oraz w budowaniu i utrzymywaniu dobrych, głębokich relacji społecznych
 • W sferze kulturowej wychowanie polega na prowadzeniu ucznia ku ideałom, uwrażliwianie na wartości, dostrzeganiu prawdy, dobra i piękna w dziełach i w postępowaniu
 • W sferze duchowej wychowanie jest rozumiane jako wtajemniczanie w sprawy losu i egzystencji człowieka, a następnie - odnajdywanie sensu w rzeczywistości.

Opieka to ogół działalności podejmowanej przez ZSSiL nr 3 w celu zaspokojenia codziennych potrzeb młodzieży oraz wszechstronnego rozwoju ich osobowości.

Wychowanie i opieka są pojęciami i działaniami uzupełniającymi się wzajemnie. 

1.2  Cele wychowawcze szkoły

Główne cele wychowawcze ZSSiL nr 3 to przede wszystkim: 

 1. Wspomaganie wychowawczej roli    rodziny    poprzez     pomoc    w    kształtowaniu u wychowanków i uczniów stałych sprawności w czynieniu dobra
 2. Rzetelną diagnozę potrzeb rozwojowych dzieci i młodzieży
 3. Ochrona i wzmacnianie zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży;
 4. Podnoszenie jakości wsparcia dla dzieci, uczniów i rodzin udzielanego w systemie oświaty poprzez rozwijanie współpracy wewnątrz- i międzyszkolnej, a także z podmiotami działającymi w innych sektorach
 5. Kształcenie uczniów twórczych, kreatywnych i zdolnych do sterowania własnym kształceniem zarówno w rzeczywistości szkolnej, jak i poza nią
 6. Rozwijanie kompetencji międzykulturowych
 7. Wyzwolenie z uczących się potrzeby zadawania pytań oraz podejmowania działań wynikających z własnych zainteresowań
 8. Uczenie uczniów samodzielności, twórczego myślenia i działania, skutecznego komunikowania się, współdziałania w zespole
 9. Motywowanie do poszukiwania nowych rozwiązań, dyskusji na interesujące ich tematy, wymieniania się doświadczeniami z innymi, wyszukiwania potrzebnych im informacji
 10. wdrażanie stylu wychowania     opartego     na     indywidualizacji,     podmiotowości i samodzielności uczniów;
 11. rozwijanie partnerskiego współdziałania podmiotów wychowania;
 12. podnoszenie jakości pracy wychowawczej szkoły oraz jej efektów edukacyjnych
 13. wychowanie do wartości, kształtowanie postaw i respektowanie norm społecznych; 

1.3  Zadania wychowawcze szkoły

W ZSSiL nr 3 zadania wychowawcze realizują w zależności od swoich kompetencji wszystkie organy szkoły, osoby którym powierzono stanowiska kierownicze lub inne stanowiska i funkcje, wszyscy nauczyciele i rodzice uczniów. Pomimo realizacji zróżnicowanych zadań są one spójne i wzajemnie się uzupełniają.

Do zadań wychowawczych Rady Pedagogicznej należy:

 1. diagnozowanie sytuacji wychowawczej w szkole;
 2. proponowanie działań o charakterze strategicznym;
 3. określanie zapotrzebowania oddziałów na konkretne programy profilaktyczne;
 4. zatwierdzanie zmian w obowiązujących programach i planach pracy;
 5. inspirowanie działań innowacyjnych dotyczących wychowania i opieki;
 6. prognozowanie potrzeb szkoły w zakresie oddziaływań wychowawczych.

Do zadań wychowawczych wychowawcy klasy należy:

 1. rozpoznanie środowiska uczniów i klasy;
 2. diagnozowanie potrzeb wychowawczych uczniów;
 3. prowadzenie działań o     charakterze     profilaktycznym,    kontrolowanie     frekwencji i rozpatrywanie wniosków o usprawiedliwienie nieobecności;
 4. rozwiązywanie bieżących problemów wychowawczo-opiekuńczych w klasie przy udziale uczniów, rodziców i innych nauczycieli;
 5. opracowywanie i realizacja planu pracy wychowawcy klasy przy współudziale rodziców i uczniów;
 6. zapoznawanie uczniów i ich rodziców z tradycjami ZSSiL nr 3, jego Statutem oraz obowiązującymi regulaminami, procedurami i instrukcjami;
 7. kontrolowanie realizacji podjętych przez zespół klasowy i poszczególnych uczniów zadań i zobowiązań;
 8. realizacja wspólnie z rodzicami i uczniami imprez klasowych, wycieczek i innych zajęć wychowawczo-opiekuńczych;
 9. zapewnienie warunków do indywidualnej samorealizacji każdego ucznia;
 10. dbanie o właściwy rozwój intelektualny oraz kształtowanie odpowiednich postaw uczniów;
 11. ustalanie wspólnie z klasą i każdym uczniem jego oceny zachowania;
 12. pełnienie funkcji rzecznika praw uczniów swojego oddziału w przypadku zaistnienia takiej potrzeby;
 13. współpraca z Kierownikiem    Warsztatów    Szkolnych    lub    Kierownikiem    Szkolenia Praktycznego;
 14. ścisła współpraca z zespołem pomocy psychologiczno – pedagogicznej, szczególnie w zakresie realizacji kontraktów wychowawczych.

Do zadań wychowawczych nauczycieli ZSSiL nr 3 należy: 

 1. współpraca z wychowawcami klas w zakresie wychowania i opieki;
 2. informowanie wychowawców klas o problemach uczniów związanych z postępami w nauce i w zachowaniu;
 3. uczestniczenie w imprezach    organizowanych     przez     uczniów    i     wychowawców poszczególnych klas w celu lepszego ich poznania;
 4. wspieranie uczniów uzdolnionych z danego przedmiotu, przygotowywanie ich do udziału w konkursach turniejach i olimpiadach;
 5. prowadzenie konsultacji i porad dla uczniów i rodziców.

Do zadań wychowawczych psychologa i pedagoga szkolnego należy: 

 1. prowadzenie badań i działań diagnostycznych uczniów, w tym diagnozowanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień uczniów oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu uczniów, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie ucznia i jego uczestnictwo w życiu szkoły;
 2. diagnozowanie sytuacji wychowawczych w szkole w celu rozwiązywania problemów wychowawczych stanowiących barierę i ograniczających aktywne i pełne uczestnictwo ucznia w życiu szkoły
 3. udzielanie uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formach odpowiednich do rozpoznanych potrzeb;
 4. podejmowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci i młodzieży;
 5. minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania oraz inicjowanie różnych form pomocy w środowisku szkolnym i pozaszkolnym uczniów;
 6. inicjowanie i prowadzenie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych;
 7. współpraca z kadrą   kierowniczą   i   organami   ZSSiL   nr   3   oraz   nauczycielami, w rozwiązywaniu problemów wychowawczych i opiekuńczych;
 8. przeprowadzanie wśród uczniów, rodziców i nauczycieli ankiet diagnozujących ich problemy i potrzeby;
 9. wspomaganie pracy wychowawców klas;
 10. prowadzenie zajęcia integracyjno-adaptacyjnych oraz o charakterze terapeutycznym;
 11. współpraca z rodzicami uczniów wymagających szczególnej troski wychowawczej lub stałej opieki;
 12. wspomaganie rozwoju psychicznego uczniów i efektywność uczenia się;
 13. udzielanie indywidulnej pomocy psychologicznej uczniom, rodzicom i nauczycielom;
 14. diagnozowanie środowiska wychowawczego uczniów i analizowanie czynników wpływające na ich rozwój i zachowanie w środowisku szkolnym i rodzinnym;
 15. opracowywanie, na podstawie zdiagnozowanych problemów społeczności szkolnej, Programu Wychowawczo   –   Profilaktycznego   oraz   monitorowanie   jego   realizacji i formułowanie wniosków na kolejne lata;
 16. Koordynacja działań w zakresie przygotowania i realizacji planu pomocy psychologiczno – pedagogicznej dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
 17. współpraca z poradniami psychologicznymi oraz instytucjami wspomagającymi wychowanie w zakresie diagnozy oraz metod i form pomocy udzielonej uczniom;
 18. prowadzenie programów profilaktycznych z zakresu wychowania zdrowotnego i profilaktyki uzależnień;
 19. wykonywanie innych obowiązków powierzonych przez Dyrektora ZSSiL nr 3 w zakresie działalności wychowawczej i opiekuńczej.

Do zadań pedagoga specjalnego należy:

 1. współpraca z nauczycielami, wychowawcami grup wychowawczych lub innymi specjalistami, rodzicami oraz uczniami w:
  1. rekomendowaniu dyrektorowi szkoły działań w zakresie zapewnienia aktywnego i pełnego uczestnictwa uczniów w życiu, szkoły oraz dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami
  2. prowadzeniu badań i działań diagnostycznych związanych z rozpoznawaniem indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień uczniów oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu uczniów, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie ucznia i jego uczestnictwo w życiu szkoły,
  3. rozwiązywaniu problemów dydaktycznych i wychowawczych uczniów,
  4. określaniu niezbędnych do nauki warunków, sprzętu specjalistycznego i środków dydaktycznych, w tym wykorzystujących technologie informacyjno-komunikacyjne, odpowiednich ze względu na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne ucznia;
 2. współpraca z wychowawcą i zespołem uczącym w zakresie opracowania i realizacji indywidualnego programu edukacyjno-terapeutycznego ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, w tym zapewnienia mu pomocy psychologiczno- pedagogicznej;
 3. wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów w:
  1. rozpoznawaniu przyczyn niepowodzeń edukacyjnych uczniów lub trudności w ich funkcjonowaniu, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie ucznia i jego uczestnictwo w życiu szkoły,
  2. udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej w bezpośredniej pracy z uczniem, dostosowaniu sposobów i metod pracy do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych ucznia oraz jego możliwości psychofizycznych,
  3. doborze metod, form kształcenia i środków dydaktycznych do potrzeb uczniów;
 4. udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej     uczniom,     rodzicom     uczniów i nauczycielom;
 5. współpraca, w zależności od potrzeb, z instytucjami zewnętrznymi
 6. przedstawianie radzie pedagogicznej propozycji w zakresie doskonalenia zawodowego nauczycieli szkoły.

Do zadań wychowawczych wicedyrektorów ZSSiL nr 3 oraz innych osób, którym powierzono stanowiska kierownicze należy: 

 1. współpraca z wychowawcami klas, nauczycielami, psychologiem i pedagogiem szkolnym w rozwiązywaniu problemów wychowawczych i opiekuńczych;
 2. nadzorowanie i kontrolowanie pracy wychowawców klas i nauczycieli;
 3. sprawowanie nadzoru pedagogicznego (w tym nad pracą pedagoga i psychologa szkolnego, realizacją zajęć z wychowawcą, zadaniami wykonywanymi przez opiekunów warsztatowych);
 4. zatwierdzanie rocznych planów pracy podległych im wychowawców klas. 

Do zadań wychowawczych Dyrektora ZSSiL nr 3 należy:  

 1. nadzorowanie pracy zespołów i komisji w zakresie pracy wychowawczo-opiekuńczej;
 2. współpraca z pozostałymi organami ZSSiL nr 3 w zakresie rozwiązywania problemów wychowawczych i opiekuńczych;
 3. diagnozowanie oczekiwań uczniów i rodziców wobec ZSSiL nr 3 w zakresie działalności wychowawczo-opiekuńczej;
 4. inspirowanie i inicjowanie zmian w zakresie tworzenia i uaktualniania planów pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej;
 5. nadzorowanie realizacji zatwierdzonych planów pracy ZSSiL nr 3;
 6. koordynowanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielanej uczniom oraz wspieranie w tym zakresie nauczycieli.

Do zadań wychowawczych Rady Rodziców należy:  

 1. analizowanie i diagnozowanie opinii rodziców na temat nauczania i wychowania;
 2. współtworzenie i opiniowanie planów pracy ZSSiL nr 3;
 3. zatwierdzanie we współpracy z innymi organami ZSSiL nr 3 Programu Wychowawczo - Profilaktycznego;
 4. współpraca z innymi organami ZSSiL nr 3 w zakresie doskonalenia pracy wychowawczej i opiekuńczej;
 5. udzielanie pomocy materialnej uczniom będącym w trudnej sytuacji i dofinansowywanie imprez organizowanych dla uczniów;
 6. dofinansowywanie nagród dla wyróżniających się uczniów.

Do zadań wychowawczych rodziców (opiekunów prawnych) należy:

 1. współpraca z nauczycielami i wychowawcą klasy w zakresie rozwiązywania problemów wychowawczych i opiekuńczych;
 2. aktywne uczestnictwo w tworzeniu planów pracy wychowawcy w danym roku szkolnym;
 3. przekazywanie uwag, opinii i propozycji dotyczących wychowania i opieki (poprzez swoich przedstawicieli) Radzie Rodziców;
 4. uczestniczenie w ankietach i sondażach związanych z diagnozowaniem i mierzeniem jakości pracy szkoły;
 5. pomoc w organizowaniu imprez klasowych i szkolnych;
 6. wspieranie działań ZSSiL nr 3 poprzez swoją pracę i udzielaną pomoc finansową i rzeczową. 

Do zadań wychowawczych Rady Samorządu Uczniowskiego należy:

 1. współpraca z innymi organami ZSSiL nr 3 oraz członkami społeczności szkolnej w zakresie rozwiązywania problemów wychowawczych i opiekuńczych;
 2. współdecydowanie o życiu i pracy szkoły poprzez współtworzenie i opiniowanie planów pracy ZSSiL nr 3;
 3. opiniowanie zachowania uczniów i pracy nauczycieli;
 4. działania na rzecz społeczności lokalnej;
 5. obrona praw uczniów i pomoc w rozwiązywaniu ich problemów;
 6. promowanie właściwych zachowań i postaw obywatelskich,
 7. rozwijanie cech i umiejętności przywódczych oraz pracy w zespole;
 8. organizowanie imprez szkolnych i pozaszkolnych;
 9. podejmowanie akcji charytatywnych na rzecz osób potrzebujących.

Do zadań wychowawczych szkolnego Koła Wolontariatu należy: 

 1. rozwijanie wśród młodzieży postawy zaangażowania na rzecz potrzebujących pomocy,
 2. otwartości i wrażliwości na potrzeby innych, życzliwości i bezinteresowności,
 3. aktywne działanie w obszarze pomocy koleżeńskiej,
 4. angażowanie uczniów w świadomą, dobrowolną i nieodpłatną pomoc innym;
 5. promowanie wśród dzieci i młodzieży postaw: wrażliwości na potrzeby innych, empatii, życzliwości, otwartości i bezinteresowności w podejmowanych działaniach;
 6. wypracowanie systemu włączania młodzieży do działań o charakterze wolontarystycznym,
 7. wykorzystanie ich umiejętności i zapału w pracach na rzecz szkoły i środowiska szkolnego,

1.4  Katalog postaw ucznia 

Wszelkie działania wychowawcze zmierzają do wykształcenia i utrwalenia, zgodnie ze Statutem ZSSiL nr 3 oraz zgodnie z oczekiwaniami Rodziców, następujących postaw uczniów:

 • uczciwości;
 • wiarygodności;
 • odpowiedzialności;
 • wytrwałości;
 • poczucia własnej wartości;
 • szacunku dla innych ludzi;
 • ciekawości poznawczej;
 • kreatywności;
 • przedsiębiorczości;
 • kultury osobistej;
 • gotowości do uczestnictwa w kulturze,
 • podejmowania inicjatyw i pracy zespołowej;
 • poszanowania tradycji i kultury polskiej, europejskiej oraz innych narodów;
 • tolerancji.

WIZJA SZKOŁY- POŻĄDANY OBRAZ SZKOŁY 

Wszyscy członkowie społeczności Zespołu Szkół Samochodowych i Licealnych Nr 3 im. Ignacego Jana Paderewskiego w Warszawie dążą do tego, aby szkoła była:

 • bezpieczna;
 • akceptowana i pozytywnie odbierana przez uczniów;
 • wychowująca w duchu szacunku, tolerancji i zrozumienia dla innych ludzi;
 • ciesząca się dużym uznaniem i dobrą opinią w środowisku lokalnym i regionie;
 • rozwijająca zainteresowania uczniów i dbająca o ich indywidualny rozwój;
 • ucząca samodzielnego poszukiwania i zdobywania wiedzy;
 • uświadamiająca uczniom konieczność systematycznego podnoszenia kwalifikacji zawodowych przez całe życie;
 • otwarta, której uczniowie mają świadomość przynależności do społeczeństwa europejskiego, ale jednocześnie rozwijająca przywiązanie do tradycji narodowych i regionalnych;
 • wyposażająca absolwentów w rzetelną wiedzę i praktyczne umiejętności niezbędne do dalszego kształcenia lub podjęcia pracy zawodowej.

MISJA SZKOŁY- ZASADY, WARTOŚCI I ZADANIA PRZYJĘTE W CELU REALIZACJI WIZJI 

Zespół Szkół Samochodowych i Licealnych   Nr 3 im. Ignacego Jana Paderewskiego w Warszawie to szkoła o bogatej tradycji, która od chwili powstania:

 • kształci w zawodach związanych z techniką motoryzacyjną;
 • stale modyfikuje i wzbogaca ofertę edukacyjną stwarzając warunki pozwalające uczniom rozwijać swoje zainteresowania;
 • wykorzystuje w procesie nauczania nowoczesną bazę dydaktyczną;
 • ściśle współpracuje z koncernami samochodowymi i lokalnymi pracodawcami;
 • wspomaga uczniów mających trudności w nauce oraz wymagających szczególnej pomocy i opieki;
 • podejmuje różnorodne działania mające na celu kształtowanie właściwych postaw uczniów opartych na szacunku, tolerancji i niesieniu pomocy potrzebującym;
 • stwarza warunki do rozwoju samorządności uczniowskiej;
 • umacnia swoją pozycję w środowisku lokalnym i regionie;
 • stale monitoruje i    analizuje    uzyskiwane   efekty   swojej    działalności      oraz    dba o systematyczne doskonalenie jakości swojej pracy;
 • motywuje nauczycieli do doskonalenia i rozwoju zawodowego oraz podnoszenia swoich kwalifikacji;
 • dba o bezpieczne i atrakcyjne warunki nauki i pracy;
 • funkcjonuje w oparciu o określone procedury i zasady, opracowane na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

2.     Profilaktyka

 2.1  Założenia programu dotyczącego profilaktyki

Profilaktyka jest to kompleksowa interwencja kompensująca niedostatki wychowania, która obejmuje równolegle trzy obszary działania:

 • wspomaganie ucznia w radzeniu sobie z trudnościami zagrażającymi jego prawidłowemu rozwojowi poprzez budowanie jego odporności i konstruktywnej zaradności
 • Ograniczanie i likwidowanie czynników ryzyka
 • Inicjowanie i wzmacnianie czynników chroniących

Profilaktyka nabiera szczególnego znaczenia wśród młodych ludzi, kiedy kształtuje się u nich hierarchia wartości, doskonalą się relacje z innymi ludźmi, wzmacnia się poczucie pewności siebie oraz kształcą się skomplikowane procesy myślowe. Szkolny Program Wychowawczo - Profilaktyczny obejmuje całą społeczność szkolną: uczniów objętych oddziaływaniami profilaktycznymi, rodziców, nauczycieli oraz innych pracowników szkoły realizujących cele programów profilaktyki. Niniejszy Program Wychowawczo - Profilaktyczny to ogół działań mających na celu wspomaganie wychowawczej roli rodziny, ochronę uczniów przed zakłóceniami w rozwoju oraz podejmowanie działań interwencyjnych w sytuacji pojawiających się zagrożeń. Dostosowany jest do poziomu rozwojowego uczniów. Realizowany w oparciu o współpracę z rodzicami, instytucjami oświatowymi, instytucjami wspierającymi proces wychowawczo-opiekuńczy szkoły. Tworzenie w ZSSiL nr 3 tego programu zostało poprzedzone diagnozą potrzeb naszych uczniów, ich problemów, możliwości oraz uwarunkowań otoczenia. Program ten podlega również ciągłej ewaluacji i w zależności od potrzeb, jest okresowo uaktualniany. Działalność profilaktyczna ZSSiL nr 3 pozostaje w ścisłym związku z działalnością profilaktyczną w środowisku lokalnym, gdyż środowisko odgrywa ważną rolę w kształtowaniu osobowości ucznia.

Aby profilaktyka odniosła właściwy skutek, szkoła współpracuje z następującymi instytucjami:

 1. placówki oświatowo-kulturalne:
 1. uczestnictwo w spektaklach teatralnych o charakterze profilaktycznym;
 2. udział w konkursach o tematyce profilaktycznej;
 3. uczestnictwo w seansach filmowych o charakterze

       2. placówki opiekuńcze (Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczne, Poradnia Uzależnień, MONAR, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, Kurator Sądowy, Stowarzyszenia i Fundacje wspierające młodych ludzi):

 1. pomoc uczniom przejawiającym trudności w zachowaniu i nauce;
 2. pomoc uczniom z rodzin problemowych i doświadczających trudności;
 3. udzielanie pomocy rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej;
 4. udział w prelekcjach i zajęciach organizowanych przez psychologów, pedagogów, lekarzy, policję i innych specjalistów.

       3. inne (np. policja, służba zdrowia itp.).

2.2  Cele programu 

Podstawą utworzenia Programu Wychowawczo – Profilaktycznego jest diagnoza czynników ryzyka i czynników chroniących, opracowana przez zespół pomocy psychologiczno – pedagogicznej. Utworzono trzy ankiety – dla rodziców, dla uczniów oraz dla nauczycieli Zespołu Szkół Samochodowych i Licealnych im. I.J. Paderewskiego nr 3 w Warszawie.

Ankiety te zostały rozesłane wszystkim nauczycielom oraz rodzicom i uczniom wybranych klas z każdego poziomu, zarówno ze Szkoły Branżowej jak i z Technikum. Zostały wypełnione przez 31 nauczycieli, 104 rodziców i 135 uczniów.

Na podstawie wyników diagnozy, a także na podstawie obserwacji i wywiadów:

 1. opracowano cele programu
 2. wyodrębniono czynniki ryzyka i czynniki chroniące
 3. wyodrębniono zachowania ryzykowne i ich przyczyny
 4. opracowano zadania profilaktyki szkolnej, strategie profilaktyczne i formy realizacji programu. 

Celem Programu Wychowawczo -Profilaktycznego jest przygotowywanie młodego człowieka do dokonywania wyborów takich, aby nie szkodziły ani jemu samemu ani innym. Jest to pomoc w pracy nad samorozwojem i kształtowaniem systemu wartości młodzieży.

Do celów ogólnych programu w sferze profilaktyki zalicza się:

 1. dostarczenie uczniom i nauczycielom wiedzy i umiejętności do skutecznego przeciwdziałania i radzenia sobie z zagrożeniami dla zdrowia i jakości życia;
 2. Zmierzanie do eliminacji czynników ryzyka i wzmocnienie czynników chroniących
 3. zacieśnienie współpracy ze środowiskiem domowym ucznia, jak również instytucjami wspomagającymi rodzinę i promującymi zdrowy styl życia;
 4. sprawne reagowanie na terenie szkoły w sytuacji pojawienia się zagrożenia;
 5. stworzenie warunków bezpiecznego funkcjonowania uczniów w szkole;
 6. stworzenie warunków funkcjonowania szkoły wolnej od zagrożeń;
 7. opracowanie bieżącego działania dopasowanego do określonych przypadków;
 8. zapobieganie uzależnieniom
 9. wzmacnianie pożądanych społecznie zachowań uczniów;
 10. utrwalenie postaw i zachowań społecznych warunkujących prawidłowy rozwój;

Wśród społeczności szkolnej wyodrębnia się trzy grupy ryzyka:

 1. niskiego,
 2. podwyższonego,
 3. najwyższego.

Cele operacyjne Programu Wychowawczo - Profilaktycznego, dotyczące całej społeczności szkolnej, czyli tzw. grupy niskiego ryzyka:

 1. Dostarczanie wszystkim odbiorcom wiarygodnych informacji na temat warunków zdrowego życia i występujących zagrożeń
 2. Kształtowanie prozdrotownych wzorców konsumpcyjnych
 3. Kształtowanie umiejętności intrapsychicznych (dojrzewanie i kontrolowanie in. emocji, motywacji, procesów poznawczych, wolicjonalnych czy samooceny
 4. Kształtowanie umiejętności podejmowania decyzji i rozwiązywania problemów
 5. Rozwijanie więzi z grupą społeczną
 6. Uczenie odpowiedzialności
 7. Rozwijanie środowiska szkolnego i rodzinnego - gdyż są to dwa podstawowe obszary, w których odbywa się rozwój i dojrzewanie uczniów
 8. Kształtowanie w środowisku szkolnym norm i reguł sprzyjających zdrowemu życiu i rozwojowi oraz eliminujących możliwość wystąpienia działań dysfunkcyjnych.

 

Cele operacyjne Programu Wychowawczo - Profilaktycznego dotyczące uczniów z tzw. grupy podwyższonego ryzyka:

 1. uczniowie prezentują postawy sprzyjające podejmowaniu racjonalnych decyzji związanych ze spożywaniem alkoholu i przyjmowaniem środków odurzających;
 2. uczniowie posiadają takie umiejętności interpersonalne, jak: chronienie siebie w sytuacji nacisku grupowego, otwartość, empatia, odreagowanie napięć i budowanie udanych relacji z ludźmi;
 3. uczniowie potrafią rozwiązywać problemy – określają i akceptują różnice zdań, poszukują rozwiązań, są przygotowani do radzenia sobie z trudnościami wieku młodzieńczego.

Cele operacyjne Programu Wychowawczo - Profilaktycznego dotyczące uczniów z tzw. grupy najwyższego ryzyka:

 1. rodzice dzieci uzależnionych posiadają wiedzę pozwalającą na rozpoznawanie, czy ich dzieci są pod wpływem substancji psychoaktywnych;
 2. uczniowie i rodzice posiadają rzetelna wiedzę o uzależnieniach i ich wpływie na funkcjonowanie organizmu osoby uzależnionej;
 3. uczniowie i rodzice rozpoznają motywy sięgania po środki uzależniające;
 4. uczniowie i rodzice dysponują wiedzą o możliwościach znalezienia pomocy w specjalistycznych ośrodkach, grupach wsparcia itp.

2.3  Wyodrębnione czynniki ryzyka 

Do wyodrębnionych czynników ryzyka zdiagnozowanych w ZSSiL nr 3 należą:

 1. środowisko społeczne i normy w nim obowiązujące, promujące negatywne wzorce zachowań;
 2. trudności rodzinne uczniów, w tym rozstanie lub rozwód rodziców
 3. niewydolność wychowawcza rodziców
 4. trudna sytuacja społeczno – ekonomiczna rodziny
 5. nadmierne korzystanie z urządzeń elektronicznych
 6. negatywne relacje z rówieśnikami
 7. brak umiejętności radzenia sobie w trudnych sytuacjach;
 8. dostęp do środków i substancji psychoaktywnych;
 9. czerpanie negatywnych wzorców z mediów;
 10. brak zachowania zasad bezpieczeństwa w drodze, domu i szkole;
 11. współczesne zagrożenia związane z terroryzmem.

 2.4  Wyodrębnione zachowania ryzykowne i ich przyczyny

Na podstawie przeprowadzonych badań, diagnoz oraz obserwacji wyodrębniono w ZSSiL nr 3 następujące zachowania ryzykowne:

 1. brak kultury osobistej - przyczyny:
  1. obyczaj środowiskowy;
  2. wzorce wyniesione z domu;
  3. chęć zaimponowania;
  4. wyraz buntu, manifestowanie dorosłości;
  5. wzorce w mediach;
  6. złe relacje nauczyciel-uczeń;
  7. brak reakcji nauczycieli i innych osób dorosłych;
  8. ubóstwo językowe.
 2. brak zainteresowania nauką - przyczyny:
  1. lenistwo;
  2. brak właściwej motywacji;
  3. brak nawyku systematycznej pracy;
  4. negatywny wpływ grupy rówieśniczej;
  5. brak zainteresowania i pomocy ze strony rodziców/opiekunów;
  6. niedostosowanie wymagań do poziomu uczniów;
  7. nudne, nieciekawie prowadzone lekcje, brak aktywizujących metod nauczania i właściwego wykorzystania pomocy i środków dydaktycznych;
  8. brak właściwej dyscypliny podczas zajęć utrudniający skoncentrowanie się na omawianym temacie.
 3. palenie papierosów, picie alkoholu, zażywanie innych środków psychoaktywnych - przyczyny:
  1. ciekawość;
  2. wpływ reklamy w mediach;
  3. wzorowanie się na dorosłych;
  4. moda;
  5. przekora, bunt;
  6. sytuacja domowa;
  7. negatywny wpływ grupy rówieśniczej.

4. zachowania agresywne - przyczyny:

  1. negatywne wzorce w mediach;
  2. sposób na odreagowanie stresu;
  3. chęć dominowania, zaistnienia w grupie;
  4. moda na agresję w grupie rówieśniczej;
  5. nieumiejętność radzenia sobie z problemami;
  6. odpowiedź na prowokację.

2.5   Czynniki chroniące 

W przeprowadzonych badaniach, diagnozie i obserwacji wyodrębniono czynniki chroniące mające największe znaczenie dla społeczności szkolnej w Zespole Szkół Samochodowych i Licealnych Nr 3 im. Ignacego Jana Paderewskiego w Warszawie. Wzmacnianie tych czynników jest jednym z warunków skuteczności działań profilaktycznych:

 1. poczucie przynależności
 2. dobre nastawienie grupy rówieśniczej
 3. wymaganie od uczniów odpowiedzialności i udzielania sobie wzajemnie pomocy
 4. niezgoda szkoły na przemoc
 5. bezpieczna i stabilna rodzina
 6. wspierający i zaangażowani rodzice/opiekunowie
 7. poczucie bezpieczeństwa w szkole

2.6  Zadania profilaktyki szkolnej 

Do zadań profilaktyki w Zespole Szkół Samochodowych i Licealnych Nr 3 im. Ignacego Jana Paderewskiego w Warszawie należy przede wszystkim:

 • pomoc w rozwijaniu kompetencji psychospołecznych
 • rozwijanie możliwości podejmowania działań alternatywnych poprzez zaangażowanie uczniów w działalność pozytywną;
 • reagowanie w sytuacjach rozpoznania pierwszych prób podejmowania zachowań ryzykownych poprzez odwołanie się do specjalistycznej pomocy;
 • motywowanie do podjęcia leczenia, terapii;
 • współpraca z rodzicami – przekazywanie wiedzy na temat zagrożeń;
 • współpraca z policją - zajęcia prewencyjne dla młodzieży, prelekcje dla rodziców, szkolenia dla nauczycieli;
 • współpraca z Wydziałem Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa – treningi

Realizacją zadań profilaktyki w ZSSiL nr 3, ze szczególnym uwzględnieniem aktualnych potrzeb środowiska szkolnego oraz uświadomieniem współczesnych zagrożeń, zajmują się wyznaczone osoby. Ich zadania są ujęte w aktualizowanym corocznie Planie pracy wychowawczo-opiekuńczej szkoły. 

2.7  Oddziaływania profilaktyczne - poziomy profilaktyki 

Działania profilaktyczne w Zespole Szkół Samochodowych i Licealnych Nr 3 im. Ignacego Jana Paderewskiego w Warszawie prowadzone są na trzech poziomach w zależności od stopnia ryzyka.

I poziom - profilaktyka pierwszorzędowa

Pierwszy poziom profilaktyki adresowany jest do grupy niskiego ryzyka, czyli praktycznie do całej społeczności szkolnej. Jej działania kierowane są do ludzi zdrowych i wspomagają prawidłowe procesy rozwoju fizycznego i psychicznego. Mają na celu promocję zdrowego stylu życia, opóźnienie wieku inicjacji, a przez to zapobieganie lub zmniejszenie liczby zachowań ryzykownych. Na tym poziomie oddziaływań ważne jest rozwijanie różnorodnych umiejętności, które pozwalają każdemu radzić sobie z trudnymi sytuacjami życiowymi i przeżywanymi w związku z nimi emocjami. Realizatorami działań na tym poziomie są przede wszystkim nauczyciele wspierani przez psychologa i pedagoga szkolnego.

II  poziom - profilaktyka drugorzędowa

Drugi poziom profilaktyki adresowany jest do grupy podwyższonego ryzyka, czyli osób przejawiających pierwsze objawy dysfunkcji (zaburzeń) np. uczniów eksperymentujących ze środkami odurzającymi. Celem działań profilaktycznych na tym poziomie jest ograniczenie głębokości i czasu trwania dysfunkcji, tworzenie warunków, które umożliwiają wycofanie się z zachowań ryzykownych. Realizatorami tych działań mogą być: psycholog i pedagog szkolny, inni specjaliści lub wykwalifikowani trenerzy prowadzący zajęcia na terenie ZSSiL nr 3 lub w specjalistycznych placówkach (np. poradniach psychologiczno-pedagogicznych).

III  poziom - profilaktyka trzeciorzędowa

Trzeci poziom profilaktyki adresowany jest do grupy najwyższego ryzyka, czyli osób, u których rozwinięte już są symptomy choroby (zaburzeń) np. uzależnionych od narkotyków. Działania prowadzone na tym etapie mają na celu zablokowanie pogłębiania się procesu chorobowego i degradacji społecznej oraz umożliwienie powrotu do normalnego życia w społeczeństwie. Z jednej strony przeciwdziałają nawrotom zaburzeń, z drugiej umożliwiają osobom uzależnionym prowadzenie życia akceptowanego społecznie. Na tym poziomie profilaktyka prowadzona jest w specjalistycznych placówkach przez lekarzy, psychologów, psychoterapeutów, rehabilitantów, pracowników socjalnych i specjalistów z zakresu resocjalizacji. Zadaniem ZSSiL nr 3 jest przede wszystkim właściwe i szybkie zdiagnozowanie problemu, wyselekcjonowanie uczniów uzależnionych (z zaburzeniami), skierowanie ich do odpowiednich specjalistów oraz wspieranie ich i monitorowanie w prowadzonej terapii i leczeniu. Działania profilaktyczne prowadzone są równolegle ze specjalistyczną terapią oraz po jej zakończeniu. 

2.8  Strategie profilaktyczne

Profilaktyka w Zespole Szkół Samochodowych i Licealnych Nr 3 im. Ignacego Jana Paderewskiego w Warszawie realizowana jest przez różne rodzaje strategii profilaktycznych.

Strategia informacyjna

Jej celem jest dostarczenie adekwatnych informacji na temat skutków zachowań ryzykownych i umożliwienie dokonywania racjonalnych wyborów. U podstaw tej strategii leży przekonanie, że ludzie, zwłaszcza młodzi, zachowują się ryzykownie, ponieważ zbyt mało wiedzą o mechanizmach i następstwach takich zachowań.

Strategia edukacyjna

Strategia ta ma pomóc w rozwijaniu ważnych umiejętności psychologicznych i społecznych (umiejętności rozwiązywania problemów i konfliktów, radzenie sobie ze stresem itp.). U podstaw tej strategii leży przekonanie, że ludzie, nawet dysponujący odpowiednią wiedzą, podejmują zachowania ryzykowne z powodu braku umiejętności niezbędnych do życia w społeczeństwie.

Strategia działań alternatywnych

Celem tej strategii jest pomoc w zaspakajaniu ważnych potrzeb psychologicznych (np. sukcesu, przynależności) i osiąganie satysfakcji życiowej przez ułatwianie angażowania się w działalność akceptowaną społecznie (artystyczną, społeczną, sportową). Strategia ta zakłada, że wielu ludzi podejmuje zachowania ryzykowne ze względu na brak możliwości rozwoju zainteresowań i osiągania pozytywnych sukcesów.

Strategia interwencyjna

Celem   jej   jest   wspieranie   w   sytuacjach   kryzysowych   osób   mających   trudności w identyfikowaniu i rozwiązywaniu problemów osobistych. Elementem interwencyjnym jest towarzyszenie ludziom w krytycznych momentach ich życia. Formą realizacji tej strategii może być poradnictwo, telefon zaufania.

Strategie: informacyjną, edukacyjną i alternatywną stosuje się na wszystkich trzech poziomach profilaktyki. Strategię interwencyjną jako działanie głębsze i bardziej zindywidualizowane, stosuje się przede wszystkim na poziomie drugim i trzecim.

2.9  Formy realizacji programu 

Oddziaływania profilaktyczne prowadzone są m.in. w ramach:

 • zajęć z wychowawcą;
 • lekcji wychowania fizycznego oraz innych przedmiotów;
 • zajęć warsztatowych z uczniami;
 • zajęć pozalekcyjnych;
 • udziału w uroczystościach szkolnych, imprezach kulturalnych, wycieczkach szkolnych;
 • spotkań z pielęgniarką szkolną;
 • spotkań ze specjalistami (m.in. psychologami, pedagogami, kuratorami sądowymi, funkcjonariuszami policji i według potrzeb);
 • spotkań z rodzicami, indywidualnych kontaktów;
 • współpracy z instytucjami wspomagającymi (Poradnią Psychologiczno - Pedagogiczną, Komendą Powiatową Policji, Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie, Ośrodkiem Pomocy Społecznej, Strażą Miejską, Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną, Wydziałem Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa, Fundacje, Stowarzyszenie Niebieska Linia i inne)

2.10  Przewidywane efekty podjętych działań profilaktycznych 

W wyniku realizacji programu w sferze profilaktyki uczeń:

 • uzyskuje pomoc psychologiczno – pedagogiczną;
 • uświadamia sobie zagrożenia i potrafi im się przeciwstawić;
 • identyfikuje się ze środowiskiem szkolnym i dostrzega korzyści płynące z prowadzenia zdrowego stylu życia;
 • osiąga dojrzałą osobowość psychospołeczną.

2.11  Zasady ewaluacji Programu Wychowawczo – Profilaktycznego 

Ewaluacja programu polega na systematycznym gromadzeniu informacji na temat prowadzonych działań, w celu ich modyfikacji i podnoszenia skuteczności szkolnego Programu Wychowawczo - Profilaktycznego.

Ewaluacja przeprowadzana będzie poprzez:

 • obserwację zachowań uczniów i zachodzących w tym zakresie zmian,
 • analizę dokumentacji,
 • przeprowadzanie ankiet, kwestionariuszy wśród uczniów, rodziców i nauczycieli,
 • rozmowy z rodzicami,
 • wymianę spostrzeżeń w zespołach wychowawców i nauczycieli,
 • analizę przypadków.

Ewaluacja programu przeprowadzana będzie w każdym roku szkolnym przez Zespół ds. ewaluacji Programu Wychowawczo - Profilaktycznego powołany przez dyrektora. Zadaniem Zespołu jest opracowanie planu ewaluacji, organizacja badań oraz opracowanie wyników. Z wynikami prac zespołu w formie raportu ewaluacyjnego zostanie zapoznana Rada Pedagogiczna i Rada Rodziców.

Niniejszy tekst jednolity Programu Wychowawczo - Profilaktycznego Zespołu Szkół Samochodowych i Licealnych Nr 3 im. Ignacego Jana Paderewskiego w Warszawie wchodzi w życie z dniem 30 września 2023 roku. Jednocześnie z dniem 30.09.2023 roku traci moc tekst jednolity Programu z dnia 30 września 2022 roku.

Podstawy prawne:

 • Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 (Dz. U. Nr 78, poz. 483)
 • Konwencja o Prawach Dziecka z dnia 20 listopada 1989 (Dz. U. z 1991 r. Nr 120, poz. 526 i 527)
 • Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 (Dz. U. z 2019 r. poz. 1481)
 • Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 z późniejszymi zmianami, 1078, 1287, 1680 i 1681)
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2015 r. w sprawie zakresu i form prowadzenia w szkołach i placówkach systemu oświaty działalności wychowawczej, edukacyjnej, informacyjnej i profilaktycznej w celu przeciwdziałania narkomanii (Dz. z 2015 r. poz. 1249);
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 stycznia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu i form prowadzenia w szkołach i placówkach systemu oświaty działalności wychowawczej, edukacyjnej,        informacyjnej i profilaktycznej w celu przeciwdziałania narkomanii (Dz. U z 2018 r, 214);
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego     dla     szkoły     podstawowej,     w     tym     dla     uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej (Dz. z 2017 r. poz. 356, z p. zm.);
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie podstawy programowej kształcenia ogólnego dla liceum ogólnokształcącego, technikum oraz branżowej szkoły II stopnia (Dz. z 2018 poz. 467);
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach ( U z 2017 r. poz. 1591);
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 lipca 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym (Dz.U. 2018 1485);
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 października 2018 r. zmieniające rozporządzenie w     sprawie     bezpieczeństwa     i     higieny     w     publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz.U. 2018 poz. 2140)
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2015 r. w sprawie zakresu i form prowadzenia w szkołach i placówkach systemu oświaty działalności wychowawczej, edukacyjnej, informacyjnej i profilaktycznej w celu przeciwdziałania narkomanii (Dz. U. z 2015 r., poz. 1249)
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych ( Dz. U. z 2017 r. 1647)
 • Ustawa z dnia 22 lipca 2016 o zmianie ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych (Dz.U. 2016 poz. 1331)
 • Ustawa z dnia 29 lipca 2005 o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. 2005 r. Nr 179, poz. 1485 z p. zm. Dz. U. Z 2019.0.852)
 • Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2023/2024 z 16.06.2023