Egzamin zawodowy sesja ZIMA 2024

 

Harmonogram egzaminów zawodowych w Sesji ZIMA 2024

CZĘŚĆ PRAKTYCZNA

Data

Godzina

Symbol

Czas trwania

Nazwa kwalifikacji

09.01.2024

9.00

MOT.06

120

Organizacja i prowadzenie procesu obsługi pojazdów samochodowych

09.01.2024

9.00

SPL.01

AU.22

120

Obsługa magazynów

09.01.2024

9.00

TDR.01

120

Eksploatacja środków transportu drogowego

09.01.2024

13.00

SPL.04

AU.32

120

Organizacja transportu

09.01.2024

8.00, 12.30

MOT.05

150

Obsługa, diagnozowanie oraz naprawa pojazdów samochodowych

09.01.2024

8.00

ELM.03

180

Montaż, uruchamianie i konserwacja urządzeń i systemów mechatronicznych

15.01.2024

8.00, 12.30, 17.00

ELM.06

180

Eksploatacja i programowanie urządzeń i systemów mechatronicznych

16.01.2024

8.00, 12.30, 17.00

ELM.06

180

Eksploatacja i programowanie urządzeń i systemów mechatronicznych

CZĘŚĆ PISEMNA KOMPUTEROWA

Data

Godzina

Symbol

Czas trwania

 

10.01.2024

8.00, 10.00, 12.00

MOT.06

60

 

10.01.2024

14.30

MOT.05

ELM.03

SPL.01

60

 

11.01.2024

8.00

ELM.06

60

 

11.01.2024

10.00

SPL.04

60

 

11.01.2024

12.30

SPL.04, ELM.06

60

 

11.01.2024

15.30

MOT.02, MOT.05

60

 
 

 

Wykaz materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać zdający w części pisemnej egzaminu zawodowego w sesji 2024 ZIMA


Każdy zdający w części pisemnej z wykorzystaniem elektronicznego systemu przeprowadzania egzaminu zawodowego powinien mieć długopis (pióro) z czarnym tuszem (atramentem), przeznaczony do zapisywania pomocniczych obliczeń lub rozwiązań na kartach identyfikacyjnych, o których mowa w pkt.2.5 i 4.1 Informacji o sposobie organizowania i przeprowadzania egzaminu zawodowego obowiązującej w roku szkolnym 2023/2024 - Formuła 2019 oraz może mieć kalkulator prosty*.


Zdający - obywatele Ukrainy, których pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest uznawany za legalny na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa albo którzy przebywają legalnie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w przypadku gdy przybyli na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z terytorium Ukrainy od dnia 24 lutego 2022 r. w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium tego państwa - w części pisemnej egzaminu z wykorzystaniem arkuszy egzaminacyjnych i kart odpowiedzi lub z wykorzystaniem elektronicznego systemu przeprowadzania egzaminu zawodowego mogą korzystać ze słownika dwujęzycznego (język polski – język ukraiński i język ukraiński – język polski) w wersji papierowej lub elektronicznej (bez dostępu do Internetu). Słownik zapewnia szkoła lub zdający.


Wykaz materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać zdający w części praktycznej egzaminu zawodowego w sesji 2024 ZIMA


Każdy zdający powinien mieć długopis (pióro) z czarnym tuszem (atramentem) oraz własne przybory, które są wymienione w tabeli poniżej. Zdający - obywatele Ukrainy, których pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest uznawany za legalny na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa albo którzy przebywają legalnie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w przypadku gdy przybyli na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z terytorium Ukrainy od dnia 24 lutego 2022 r. w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium tego państwa - w części praktycznej egzaminu mogą korzystać ze słownika dwujęzycznego (język polski – język ukraiński i język ukraiński – język polski) w wersji papierowej lub elektronicznej (bez dostępu do Internetu). Słownik zapewnia szkoła lub zdający.

 

1.

MOT.06 Organizacja i prowadzenie procesu obsługi pojazdów samochodowych: kalkulator prosty*, ołówek, gumka, linijka, temperówka

2.

TDR.01 Eksploatacja środków transportu drogowego: kalkulator prosty*, ołówek, gumka, linijka, temperówka

3.

SPL.01 Obsługa magazynów: kalkulator prosty*, ołówek, gumka, linijka, temperówka

4.

SPL.04 Organizacja transportu: kalkulator prosty*, ołówek, gumka, linijka, temperówka

5

AU.32 Organizacja transportu kalkulator prosty*, ołówek, gumka, linijka, temperówka

6

AU.22 Obsługa magazynów kalkulator prosty*, ołówek, gumka, linijka, temperówka


* Kalkulator prosty to kalkulator, który umożliwia wykonywanie tylko dodawania, odejmowania, mnożenia, dzielenia, ewentualnie obliczanie procentów lub pierwiastków kwadratowych z liczb


2 Komunikat o pomocach-cz.pisemna -PP2019.pdf (cke.gov.pl)
4 Komunikat o pomocach-cz.praktyczna -PP2019.pdf (cke.gov.pl)
3 Komunikat o pomocach-cz.praktyczna -PP2012_2017.pdf (cke.gov.pl)